Disclaimer

De website groningerkrant.nl is eigendom van ROVAVO, gevestigd te Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76849260. ROVAVO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar om de verstrekte informatie zo volledig en actueel mogelijk weer te geven. ROVAVO spant zich naar beste kunnen in om fouten en/of onvolkomenheden in de website te voorkomen zonder dat volledig te kunnen garanderen. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

ROVAVO is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden op de website of voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, privacyregelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website. ROVAVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site.

Koppelingen

ROVAVO is niet verantwoordelijk voor aan deze website gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. ROVAVO heeft niet het beheer over de inhoud van die koppelingen en verleent geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en juistheid van die informatie. Koppeling houdt in geen enkel geval bekrachtiging in. Eventuele links naar websites van derden zijn louter informatief van aard.

Copyright

ROVAVO behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alles wat op deze website staat. Niets van deze website mag worden overgenomen, vermenigvuldigd, verspreid of op een andere manier commercieel aan anderen ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van ROVAVO.

Rechtsgeldigheid

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet. Alle geschillen in relatie tot deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Het staat ROVAVO vrij om op elk gewenst moment en zonder enige vooraankondiging wijzigingen aan te brengen.