Geen MFA in Bedum

Geen MFA in Bedum

Daar wil ze zo spoedig mogelijk met de voetbalclub over in gesprek. In de begroting is daarvoor 1,5 miljoen opgenomen. Dat is niet genoeg voor een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige accommodatie. Daarom vraagt het college de gemeenteraad om bij de vaststelling van de Voorjaarsnota extra geld beschikbaar te stellen. Op 14 april 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college.

Geen noodzaak om te investeren

Op 9 december heeft de raad een motie aangenomen. Daarin gaf de raad opdracht aan het  college om nogmaals met de betrokken partijen te onderzoeken hoe de MFA Bedum mogelijk gemaakt kan worden.

In gesprekken met Stichting MFA Bedum en SV Bedum zijn alle mogelijkheden besproken. Zo is er verder onderzoek gedaan om de benodigde investeringen voor een MFA in Bedum in beeld te krijgen. Hieruit bleek dat een MFA in Bedum alleen mogelijk is als de gemeente een extra investering doet van ruim 2,3 miljoen euro. Een investering van deze omvang vindt het college alleen verantwoord als het om een noodzakelijke uitgave gaat. Deze noodzaak ziet het college niet. Want de maatschappelijke voorzieningen in het MFA-plan hoeven niet per se gehuisvest te worden bij SV Bedum. Het centrumplan Bedum biedt hier ook plaats voor. Daarmee vervalt voor het college de noodzaak voor deze investering.

Geen geld uit Nationaal Programma Groningen

Vervolgonderzoek maakte duidelijk dat het basisplan voor de MFA voor nieuwe kleedkamers, een kunstgrasveld en infrastructurele werken niet in aanmerking komt voor NPG-gelden. NPG-gelden kunnen pas worden aangevraagd wanneer de financiering van de basis al rond is. Met NPG-geld kunnen vervolgens zogenaamde plussen worden bekostigd. Bijvoorbeeld de verduurzaming van de gebouwen. 

Voorstel aan de raad: wel extra geld voor sportaccommodatie SV Bedum

Dan blijft alleen het bedrag van 1,5 miljoen over dat in de begroting is opgenomen voor het opknappen van de kleedkamers. Het college wil zich samen met SV Bedum hard maken voor het realiseren van een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige accommodatie. Passend bij de omvang van de voetbalclub. Het gereserveerde budget van 1,5 miljoen is niet voldoende voor het gemeentelijke aandeel in nieuwbouw. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om bij het vaststellen van de Voorjaarsnota in juni 2021 hier een extra investeringsbudget voor beschikbaar te stellen

Wethouder Theo de Vries: “We hebben een weerbarstig proces achter de rug. En het spijt me voor alle mensen die hier hard aan hebben gewerkt dat je ook na nieuwe onderzoeken tot de conclusie komt dat een MFA in Bedum hier niet gerealiseerd kan worden. Een extra investering van ruim 2,3 miljoen vinden wij niet te verantwoorden. Wel willen we op zoek naar extra financiële middelen om een nieuwe accommodatie voor SV Bedum mogelijk te maken. Dat vinden wij passend en gewenst voor een vereniging van het formaat van deze voetbalclub.”

Foto: Gemeente Het Hogeland