Gemeente presenteert begroting 2021

Gemeente presenteert begroting 2021

Belastingen

De gemeente moest forse ingrepen doen om financieel weerbaar te blijven. Inwoners gaan daarom meer betalen voor onroerend zaakbelasting en afvalstoffenheffing. Om de belastingdruk voor inwoners op ongeveer het huidige niveau te houden, stelt het college er een verlaging van de rioolheffing tegenover.

Infrastructuur

Door de bezuinigingsmaatregelen zult u ook merken dat sommige plannen later worden uitgevoerd. Dat zijn vooral infrastructurele werken (verbindingen zoals wegen, bruggen etc). Hiervoor is er te weinig personeel. Dat is een gevolg van de taakstelling om 2,2 miljoen euro op de gemeentelijke organisatie te besparen. Door deze taakstelling wordt er minder extern personeel ingehuurd. Dat leidt er toe dat toegezegde werkzaamheden uit de vier voormalige gemeenten niet direct uitgevoerd kunnen worden.

Jeugdzorg en Wmo

De gemeente houdt ook nog rekening met een aantal onzekerheden. De kans bestaat namelijk dat het Rijk gaat korten op de uitkering uit het gemeentefonds. Dat betekent dat de gemeente per inwoner minder geld uit Den Haag ontvangt en dus minder inkomsten heeft. Daarnaast stijgen de uitgaven voor Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning nog steeds. Het college stelt daarom een budgetplafond voor Jeugdzorg voor om verdere stijging van de kosten te voorkomen. Het college heeft bovendien een miljoen euro gereserveerd om nieuwe financiële tegenvallers in de jeugdzorg en de Wmo te kunnen opvangen.

Begrotingsevenwicht

Met het maatregelenpakket van de begroting 2021 werkt het college toe naar begrotingsevenwicht. Het verwachte begrotingssaldo in 2022 en 2023 bedraagt rond de twee miljoen euro. In 2024 loopt dat op tot tweeënhalf miljoen. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zoals de op stapel staande herziening van het gemeentefonds, kunnen deze saldi overigens nog beïnvloeden.

De begroting voor het komende jaar staat op 11 november 2020 op de agenda van de gemeenteraad.

Foto: Gemeente Het Hogeland