Bewonersorganisatie Oldambt verzoekt om erkenning door Acantus

Bewonersorganisatie Oldambt verzoekt om erkenning door Acantus

WINSCHOTEN – De Bewonersorganisatie Oldambt (BOO) heeft 2 november jl. een officieel verzoek aan Acantus gedaan om de huurdersorganisatie te erkennen als wettige overlegpartner voor 2021 en volgende jaren.

Op een uitnodiging van de bewonersorganisatie Oldambt (BOO) om het bestuur voor te stellen en zonodig vragen te beantwoorden gaf Acantus aan dat zij dit gesprek willen uitstellen, omdat Acantus een evaluatieonderzoek wil houden over de samenwerkingsovereenkomst met de huurderskoepel Acantus (HKA) en overige huurdersorganisaties. Conform Acantus zou dat mogelijk afgerond kunnen zijn in het voorjaar. Dat zou voor de huurdersorganisatie een oponthoud van meer dan een half jaar kunnen betekenen, voordat zij volwaardig aan de slag zouden kunnen.

Omdat er voor onze achterban belangrijke besluiten genomen gaan worden in het komende jaar 2021 is uitstel niet in het belang van onze achterban en tevens is de evaluatie van Acantus geen wettige reden om de BOO niet te erkennen.

Acantus heeft ook het advies gegeven om in overleg te treden met de HOO en de HOS over mogelijke samenwerking. De BOO vindt samenwerking op punten inderdaad een goed idee, maar wenst tevens niet toe te treden tot een koepelorganisatiestructuur, omdat daarbij ook de eigen handelsbevoegdheid verkregen bij wet, niet voldoende uitgeoefend kan worden. Daarom lijkt het ons constructief om gezamenlijke losse acties op te zetten, zoals acties tegen huurprijsverhoging in coronatijd, of de recent opgezette actie om Acantus te bewegen om voor huurders ook het vastrecht te betalen voor aanleg van glasvezel.

De reden waarom toetreden tot een koepelorganisatie minder constructief kan zijn, laat zich o.a. zien in het concept woonlastenakkoord, dat Acantus met de huurdersorganisaties recent heeft ondertekend. Veel huurdersorganisaties hebben de HKA hiervoor tekenbevoegd gemaakt. In het woonlastenakkoord is o.a. getekend voor afspraken over de huurprijsstijging tot en met augustus 2024. Daarmee zouden acties zoals die van de SP voor 0 % huurverhoging, op losse schroeven komen te staan. Wij vragen ons af of de achterban hier ook daadwerkelijk mee gediend is. Bewoners worden ook pas achteraf geïnformeerd over wat dit voor hen gaat betekenen, zoals Acantus meldt in een nieuwsbrief. Dit lijkt ons de
verkeerde volgorde.

Dat gezamenlijke acties ook nut hebben bewijst het feit dat Acantus, door inspanningen van verscheidene organisaties en de gemeente Oldambt, alsmede ook door lobbywerk van de BOO, alsnog bereid is gevonden om water bij de wijn te doen over het betalen van het vastrecht voor aanleg van glasvezel in huurwoningen in het buitengebied van Oldambt. Acantus heeft onlangs per brief aan de betrokken huurders bekendgemaakt 150 euro bij te willen leggen, wanneer huurders zich inschrijven, zodat zij geen 300 euro hoeven te betalen, maar de helft van dit bedrag.

Eerder heeft Groninger Huis bekend gemaakt het hele bedrag van 300 euro te vergoeden voor zijn betrokken huurders. Net als Groninger Huis heeft Acantus in de prestatieafspraken getekend om aan de aanleg van glasvezel de hoogste prioriteit te geven, om de leefbaarheid in Oldambt te vergroten. Glasvezel kan ook substantieel bijdragen aan het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen door het mogelijk maken van de inzet van domotica. Wel moet er voor 30 november een inschrijvingspercentage van 50 procent gehaald worden, voor de doorgang van de aanleg van glasvezel.

De Bewonersorganisatie heeft Acantus gevraagd om uiterlijk eind december een besluit te nemen over de erkenning van de BOO. Erkenning vindt plaats op basis van de vereisten gesteld in de wet overleg huurders verhuurder (WOHV), waar de BOO ook aan voldoet. De BOO heeft Acantus daarom nogmaals uitgenodigd voor een gesprek, om de corporatie ook de gelegenheid te geven alsnog kennis te maken met het bestuur van de organisatie en de BOO te erkennen als een volwaardige wettelijke huurdersorganisatie.

Foto: Bewonersorganisatie Oldambt