8 miljoen beschikbaar om natuurgebieden te vernatten

8 miljoen beschikbaar om natuurgebieden te vernatten

GRONINGEN – Voor een landschap waarin meer plaats is voor diverse dier- en plantensoorten, stelt de provincie Groningen voor 2018 een bedrag van 8 miljoen euro beschikbaar.
Dit bedrag wordt ingezet voor vernattende maatregelen ten behoeve van de weidevogels, de aanleg van een verbindingszone tussen twee grote natuurgebieden en de inrichting van De Drie Polders.
De provincie Groningen herbergt grote natuurgebieden met veel zeldzame dier- en plantensoorten die afhankelijk zijn van een vochtige leefomgeving.

Daarnaast zijn weidevogels afhankelijk van een drassige ondergrond met hoge waterpeilen. Met technische ingrepen, zoals het verhogen van de waterstand, het plaatsen van dammetjes of stuwen, kan de verdroging van natuurgebieden worden tegengaan. Daarmee nemen de overlevingskansen van kwetsbare populaties van planten en dieren in Groningen toe.

Voor deze technische ingrepen is 8 miljoen euro beschikbaar. De helft van dit bedrag is afkomstig uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de andere helft legt de provincie bij. Het bedrag is beschikbaar voor de volgende onderdelen:

Weidevogels

Natuurmonumenten en Stichting Groninger Landschap hebben voor verschillende gebieden verbeterplannen opgesteld. De in die plannen voorgestelde maatregelen, waaronder het opzetten van waterpeilen, zijn meegenomen in dit openstellingsbesluit.

Westerbroek

Hierbij gaat het om de inrichting van een verbindingszone voor natte natuur, zodat deze ecologisch een verbinding gaat vormen tussen de twee grote natuurgebieden ’t Roegwold en het Hunzedal.

De Drie Polders

In De Drie Polders staat de inrichting van het gebied in het teken van het behoud van karakteristieke planten- en dierenleven van de polder. De waterstand wordt verhoogd en langs de sloten mogen plas-dras plekken ontstaan. Enkele petgaten en elzensingels worden hersteld.Tegelijkertijd kan het gebied in tijden van extreme natheid ingezet worden als berging, zodat omringende landbouwgronden ontzien kunnen worden.

Subsidieaanvragen lopen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De indienperiode voor de subsidieaanvragen loopt van 12 november 2018 tot en met 15 februari 2019. Voor meer informatie, de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen en voor de subsidieaanvraag zelf kunt u kijken op snn.nl/pop3.

Foto: Pixabay