‘Alleen de leugen die binnen het electoraal gewin past, wordt in beeld gebracht’

‘Alleen de leugen die binnen het electoraal gewin past, wordt in beeld gebracht’

LONGREAD – De afbraak die de relschoppers aanrichten is, volgens de Belgische schrijver Tom Lanoye, klein bier vergeleken met de afbraak onder Rutte.

Beste Mark Rutte, beste kamerleden en politici die het Ruttebeleid al die jaren gefaciliteerd hebben, wat heeft u afgelopen 10 jaar feitelijk opgebouwd? Er is alleen maar afbraak te zien. Plaatsvervangende schaamte krijg je, de wijze waarop u zich nog steeds als premier van dit land presenteert. Bent u het eigenlijk ooit wel geweest, gezien u Nederland vooral heeft ontmanteld?

Zelfs het functioneren van de overheid heeft u ondermijnd. U heeft weliswaar uw beloofde bezuiniging op de Rijksoverheid gerealiseerd (mogelijk is die alweer teniet gedaan?) door vele taken te decentraliseren naar gemeenten, maar de benodigde financiële middelen heeft u hen onthouden. Maar voor niets gaat de zon op. Gemeenten kampen nu met vele problemen op het sociaal domein, onder andere op het gebied van jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dat heeft op steeds meer gemeenten zo’n weerslag dat veel meer geld naar het sociaal domein vloeit dan er is, waardoor er geen weinig meer overblijft voor zoiets structureels als wegenonderhoud. Het is schrijnend hoe bepaalde wegen in het achterland erbij liggen. Maar mogelijk deert u dat niet, want wie ziet dat? Hoeveel mensen wonen daar immers? Zij zijn electoraal helemaal niet interessant, toch?

Hoeveel mensen zijn er feitelijk nog die u ruggesteunen, buiten een groot deel van de Kamers dan, gezien u zelfs lak lijkt te hebben aan het ambtelijk apparaat? U zou dereguleren zei u, maar creëerde alleen maar meer wet- en regelgeving, waardoor niet alleen de overheid zelf, maar ook bedrijven en een groot deel van de bevolking, dreigt te bezwijken onder uw megalomane regelzucht.

Hoe meer er ontspoort in dit land, hoe strakker u de touwtjes aantrekt, waardoor 17 miljoen mensen in Nederland dankzij uw beleid nu Staatsvijand nummer 1 zijn geworden. Begrijpt u dan niet dat het oplossen van de vele problemen die u heeft geïnitieerd juist ligt in het loslaten en vertrouwen op 17 miljoen mensen? Als zelfs in een doorsnee gezin met twee kinderen het onmogelijk is om zonder vertrouwen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, hoe denkt u dan onder dwang, waarbij alle vertrouwen in elkaar ontbreekt, 17 miljoen mensen dezelfde kant op te laten kijken?

Elke dag weer hoop je dat al deze aangerichte schade slechts een kwade droom is en dat mensen vol vertrouwen hun leven kunnen leven. Daarentegen schreeuwt op dit moment alles in het dagelijkse leven dat het niet zo is.

Al minstens een decennium lang wordt van mensen hun goede hart ten aanzien van wat het dichtstbij hen staat, zoals hun leefomgeving, milieu, kinderen, voeding en gezondheid, misbruik gemaakt ten behoeve van een verdienmodel. Wat mensen er feitelijk voor terugkrijgen is meer vervuiling, toenemende onveiligheid voor hun kinderen en een aanval op hun gezondheid. Beste Rutte en kamerleden, #waarligtjouwgrens? Alweer bent u zelf degene die voor de zoveelste keer dat ‘vaasje’ aan diggelen slaat. 

Steeds meer mensen geloven niet meer dat de VVD als grootste partij in de peilingen van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen staat. Je moet namelijk al van zelfkastijding houden, wil je je stem nog geven aan een partij die uitblinkt in afbreken. Evenals is een grote verkiezingswinst van elke andere kartelpartij, die het VVD beleid afgelopen jaren door dik en dun hebben gesteund, minstens zo ongeloofwaardig. Gelukkig doen er vele nieuwe politieke partijen op 17 maart aanstaande mee, tenminste als het geen oude partijen zijn in een nieuw jasje. Zo zijn er oude bedrijven en media die zich als nieuwe initiatief uitgeven, maar feitelijk nog steeds dezelfde houtrot zijn, die door middel van subsidies nog steeds parasiteerden op de mensen, die door dezelfde organisaties en instituten zijn geknecht tot de zwakste schakels in de samenleving. Het is misselijkmakend hoe de onder- en middenklasse wordt uitgemolken via loonbelasting, de Opslag Duurzame Energie via de energierekening, de zorgverzekering, accijnzen, gemeentelijke belastingen, ter verrijking van degenen die het best zijn in het omzeilen van hun burgerlijke plicht tot het evenredig financieel bijdragen aan de samenleving. En dit is echt niet het resultaat van kapitalisme of (neo-)liberalisme. De Nederlandse samenleving lijkt op de dag van vandaag meer op een of ander socialistisch of communistisch systeem, waarbij het misbruik van onder- en middenklasse alleen maar toeneemt en meer dan ooit de middenklasse wordt bedreigd in haar bestaansrecht. Alle vernietiging waaraan Nederland wordt blootgesteld is gewoonweg het resultaat van crimineel gedrag van mensen die vertoeven in de hoogste echelons van de samenleving en tot steeds grotere proporties zijn uitgegroeid. Niet alleen in Nederland, maar in vele landen wereldwijd. 

De vele nieuwe politieke partijen maken schrijnend duidelijk hoe de gevestigde politiek de kiezers keer op keer in de kou laat staan.

Het enige waarin Rutte en consorten uit lijken te blinken is koffieleuten met parasitaire gelijkgestemden binnen de Europese Unie, Verenigde Naties, World Economic Forum,… 

Wat pal onder hun neus gebeurt en waarvoor ze zijn verkozen, het vertegenwoordigen van de Nederlandse bevolking, van die werkelijkheid zijn ze volledig losgezongen.

Het lijkt hen niet te boeien dat er zo’n gigantisch woningtekort is dat we dreigen af te stevenen op een situatie waarin jongeren bijna zelf gepensioneerd zijn voordat ze een keer de mogelijkheid krijgen op een betaalbare eigen woning. Het interesseert ze niet dat er meer daklozen dan ooit rondwaren in Nederland en dat de armoede in Nederland spoedig, als alle noodfondsen worden stopgezet, exponentieel zal toenemen. Dat er straks niks uit de pensioenpot overblijft voor jongere generaties. In Groningen zijn er dorpen die buiten de vastgestelde aardbevingscontour vallen. Vele huizen hebben (ernstige) aardbevingsschade, maar huishoudens mogen het zelf oplossen omdat ze buiten de contour liggen. Zij komen ook niet in aanmerking voor de waardedalingsregeling of een andere schaderegeling, omdat ze vallen onder een postcodegebied dat tevens buiten de regelingen valt. Er is geen enkele politicus die voor hen oog heeft. Dit wordt opzettelijk buiten het camerabeeld gehouden. Rutte viert alleen jaarlijks met een bezoekje aan Groningen wat hem electoraal goed uitkomt. En de bevolking die naar die jaarlijkse klucht kijkt, zijn zich ervan niet bewust, omdat vele media het spel meespelen. Alleen de leugen die binnen het electoraal gewin past, wordt in beeld gebracht. 

Hoeveel media schrijven dat politici van Westerse landen zoveel belastinggeld hebben verbrast, dat het Westen financieel op sterven na dood is? Hoeveel mensen weten dat Nederland in de praktijk geen democratie is, maar een dictatuur geregeerd door een klein elitair kartel, dat enkel haar oor te luisteren legt bij ondemocratische instituten die feitelijk niks te zeggen mogen hebben over Nederland?

Eind vorig jaar verscheen er in het Binnenlands Bestuur het artikel: ‘Wel de zetels, niet de macht’. Daarin valt te lezen dat lokale politieke partijen in maart 2014 gezamenlijk bijna 30 procent van de stemmen behaalden door groeiende electorale onvrede. Dat verklaart ook de monsterzege die Forum voor Democratie (FvD) behaalde bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen in 2019. Dat maakt ook duidelijk waarom er eind vorig jaar een poging werd ondernomen om de geloofwaardigheid van het FvD te ondermijnen. Wie denkt, door toen de mediaberichten gevolgd te hebben, het naadje van de kous te weten over wat er toen binnen de partij heeft afgespeeld komt bedrogen uit. Modder representeert namelijk nooit de waarheid. Het is zonde van je tijd en energie om dat te volgen. 

Een juistere duiding van de werkelijkheid valt na te lezen in het artikel in het Binnenlands Bestuur:

“Lokale partijen winnen weliswaar vaak de verkiezingen, maar verliezen vervolgens de onderhandelingen, zo blijkt verder uit het onderzoek.”

In de praktijk mocht ook FvD haar zetelwinst in vele provincies niet verzilveren. En waar het wel mocht, is het volgende veelal de gangbare praktijk:

“Als de nieuwkomer zich constructief opstelt, is de kans om te besturen groter”.

Oftewel meedoen met het bestaande ziekelijke kartelklimaat of ondermijning tegemoet zien van elke constructieve bijdrage die je als nieuwe partij initieert. De arrogantie van de macht grijpt in alle overheidslagen maar al te graag naar het ondemocratische ‘cordon sanitaire’, als excuus om partijen die zogenaamd hun gevestigde positie ondermijnen, aan de kant te zetten, gerechtvaardigd onder de noemer ‘gevaar voor de samenleving’. Het is opmerkelijk dat deze kartelpartijen met hun lofzang over een zogenaamde Nederlandse democratie, het recht in eigen handen nemen door partijen op voorhand uit te sluiten, terwijl we in dit land er toch zouden op moeten kunnen vertrouwen dat de Nederlandse rechtstaat deugdelijk werkt en ingrijpt als politici strafrechtelijk over de schreef gaan. Of functioneert deze rechtstaat dan toch niet zo goed, dat deze partijen, die zelf deze wetten hebben goedgekeurd, geen enkel vertrouwen hebben in dat systeem? Dat geeft te denken in hoeverre het nog verstandig is om überhaupt op deze gevestigde partijen te stemmen, als ze zelfs niet in staat zijn om hun kerntaak naar behoren uit te oefenen. 

Ondertussen bevindt Nederland zich al bijna een jaar in een staat van (corona)beleg, waarin de mensonterendheid met rasse schreden toeneemt. Als het over hemzelf gaat, zegt Rutte: “Heeft geen zin om te testen als je geen klachten hebt.” Terwijl hijzelf nog nooit getest is, dwingt hij alle basisschoolkinderen, dus ook zonder klachten, tot een testdictatuur om weer naar school te mogen gaan. De kinderen in groep 7 en 8 worden tevens ook gedwongen tot het dragen van mondkapjes en social distancing. Jonge kinderen, waarvan de longen nog verre van volgroeit zijn, wordt het ademen belemmerd. In de meeste gevallen hebben mensen, ook kinderen, hun mond dicht als ze niet praten. Zodra een mondkapje wordt gedragen, krijgen velen moeite met ademen waardoor de mond opengaat en daarmee de natuurlijke barrière tegen ziekteverwekkers, een gesloten mond, wordt opgeheven. Zijn er nog mensen die hun gezond verstand gebruiken, in plaats van klakkeloos de zittende regering na te papegaaien en blindelings instructies op te volgen die leiden tot deze kindermishandeling en psychische verwaarlozing? Want hoe is het onder dreiging van quarantaine als kind nog mogelijk om te voorspellen wanneer je wel en niet naar school mag? Het lijkt er steeds meer op dat de mate van genoten onderwijs, geen garantie is dat iemand zijn hersencellen nog gebruikt. Als je mensen op verantwoordelijke posities vraagt tot hoever ze in deze waanzin zullen meegaan, word je vaak meewarig aangekeken en krijg je op instrumentele wijze te horen: “We volgen de adviezen van het RIVM”. Zelfs als je dan vraagt of dat nog steeds geldt als binnenkort wordt geadviseerd dat we allen op ons linkerbeen moeten springen, volgt repetitief: “We volgen de adviezen van het RIVM”.

Vroeger was het samenlevingsmantra in velerlei organisaties en instituten: “Regels zijn regels”. Nu is het nieuwe mantra: “We volgen de adviezen van het RIVM”. Als je toen mensen erop wees wat de schrijnende consequenties zijn van het blindelings volgen van regels, werd er vaak nog informeel met je ingestemd, maar formeel de regels opgevolgd. Met rampzalige consequenties voor de samenleving. Het is er sindsdien alleen maar erger op geworden.

Die effecten zie je ook sterk terug in het milieu- en klimaatdossier. Als wijken worden aangesloten op de restwarmte van een bedrijf, zijn overheden er niet in geïnteresseerd om te borgen dat die wijk nog warmte heeft als zo’n bedrijf failliet gaat, evenals willen ze niet waarborgen dat zo’n bedrijf geen misbruik kan maken van haar monopoliepositie om een onverantwoorde hoge energieprijs te vragen. Sinds 1990 is er een forse daling van de stikstofuitstoot. Daarom zijn er nu vele adviseurs aan het werk om een stikstofrapport op te stellen, die de stikstof die op papier bespaard wordt, allang zelf weer ruimschoots hebben uitgestoten door woon-werkverkeer ter productie van dergelijk rapport. Het hele milieu- en klimaatwerkveld draait enkel nog om spreadsheet duurzaamheidsdenken, dat volledig is losgezongen van de werkelijkheid en juist meer schade aan milieu en klimaat toebrengt, dan het oplevert. En dat niet alleen, want de gigantische bureaucratie en verantwoordingsverplichtingen die het met zich meebrengt, maakt de overhead bij bedrijven onnodig duur en verlamt de primaire bedrijfsvoering. Om niet te vergeten de gigantische CO2-uitstoot ten gevolge van alle datacenters die al die adviesrapporten in de cloud opslaan. De wereld is één groot leugenpaleis geworden!

Het wordt hoogtijd dat kamerleden zich achter de oren gaan krabben en hun bevoegdheid, die voortvloeit uit artikel 103 van de Nederlandse Grondwet ter hand nemen. Ze kunnen namelijk te allen tijde, dus ook per direct, een einde maken aan de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’. In hoeverre is die trouwens feitelijk nog geldig? Nu de Britse variant de overhand krijgt, is eerder Covid-20 van toepassing. En er hoeft ook geen nieuwe wet te komen, gezien alle maatregelen ineffectief zijn gebleken en bewezen dagelijks meer schade opleveren, dan ze voorkomen. Alleenstaanden die al bijna een jaar thuis moeten werken en psychisch op instorten staan. Jongeren en volwassenen die zelfmoord plegen. Ouderen die in de laatste dagen van hun leven vereenzamen. Mensen met chronische luchtwegproblemen, die hardhandig uit de samenleving zijn gesneden, omdat een meerderheid denkt met een mondkapje sociaal te zijn, maar daarmee legitimeert dat bedrijven en andere organisaties degenen die het vanwege gezondheidsproblemen niet kunnen dragen, hardhandig kunnen weren. Het is juist bijzonder asociaal om een mondkapje te dragen! Het is tevens asociaal om van anderen te verwachten dat ze langdurig, voor onbepaalde tijd, hun leven stil zetten omdat jij ziek bent. Iedereen is immers primair verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en chronische ziekten zijn niet het gevolg van anderen, maar aangeboren en/of het gevolg van persoonlijke keuzes. Afgelopen jaren liep je een vergelijkbaar risico om dood te gaan door de griep, maar toen vond je het wel acceptabel dat iedereen zijn leven leidde zonder maatregelen. Mensen zouden je toen voor gek hebben verklaard als deze mensenrechtenbeperkende maatregelen werden opgelegd bij de griep, terwijl kinderen bijvoorbeeld een grotere kans tot overlijden hebben bij griep dan door corona. 

Maar het verachtelijk inspelen van de overheid op het sentiment van mensen werkt superieur. De segregatie van mensen neemt explosieve vormen aan en nog spelen mensen dit gemene spel mee. Ze confirmeren met de coronaroutekaart  die de bevolking voor eeuwig opgesloten kan houden. Ze accepteren dat iedereen nu opgesloten kan worden, als de GGD en het RIVM vinden dat er grond voor is. Ze realiseren zich niet dat die snelle Britse mutatie wel erg traag is in vergelijking tot Covid-19. Toen was Nederland al binnen 2,5 maand in lockdown. Bij de Britse mutatie duurde het 4,5 maand voordat Nederland overging tot nog strengere buitenproportionele maatregelen. De Britse mutatie werd namelijk al halverwege september 2020 geïdentificeerd. Nederland lijkt te worden geleid door een nepgroene corona-khmer, waarbij ze mogelijk overgaan tot preventieve euthanasie als een virus van het kaliber als ebola ooit het land treft?! Immers zoveel meer instrumenten hebben ze niet meer in te zetten ten opzichte van het huidige coronabeleid. De surveillancetroepen worden alvast verzameld om basisschoolkinderen dagelijks op school te onderwerpen aan de coronabeleidsterreur. En dat voor een virussoort die in de jaren ’60 van vorige eeuw reeds werd geïdentificeerd en waartegen ons immuunsysteem al minstens 60 jaar opgewassen is, zonder vaccin!

Gezien een PCR ‘test’ in Nederland voldoende is om iemand tot quarantaine te verplichten, is iedereen die tot taak heeft deze swabs af te nemen, tot arts gepromoveerd. Immers in het licht van corona is diagnostisch onderzoek door een gediplomeerd arts overbodig bevonden. Waarom zou je nog een langdurige artsenopleiding volgen, als het ook zo eenvoudig kan?

De toeslagenaffaire, het woningtekort, de toenemende armoede en daklozen, het groeiende aantal armlastige gemeenten, de megalomane bureaucratie, het ‘nog-nooit-passende’-onderwijs voor hoogbegaafde en -intelligente kinderen, de achterhaalde mediawijsheid van kinderen en volwassenen die niet meer aansluit bij de huidige tijdsgeest, de stiekeme censuur van alle ‘onwenselijke’ geluiden, de peperdure zorg, de ondermaatse zorgkwaliteit, de zo goed als afwezige onafhankelijke pers, de te hoge belastingdruk en loonbelasting, de energielabelfarce die de rijken verrijkt ten koste van de massa, alle milieu- en klimaatleugens om nog meer geld uit de zakken te kloppen van gewone mensen ten koste van milieu en klimaat, het beleid van ontmenselijking van de mens en de vernietiging van het gezin als instituut, de identitaire segregatiepolitiek om mensen koste wat het kost te verdelen, de discriminerende cancel culture van mensen met een andere mening, de walgelijke rechts-extremistische etikettering van alles wat een sociaal menselijk geluid laat horen, het subsidieparadijs voor ‘the happy few’,… met dank aan Rutte en alle kamerleden die dit alles hebben gefaciliteerd. 

En toch weigeren mensen nog steeds de parallellen te zien met Wereldoorlog II. Omdat ze bang zijn hun veilige leven te verliezen? Te confronterend? Begrijpelijk! Maar wat als u alles al kwijt bent en het tijd wordt de realiteit onder ogen te zien, zodat u op assertieve wijze grenzen kunt stellen aan in hoeverre een overheid of iemand anders uw leven mag tarten. Enkele kijktips: ‘Doctors and nurses going the covid-19 vaccine will be tried as war criminals’, de WOII ooggetuigenis van de Oostenrijkse Kitty Werthmann en ‘The wave’.

De Belgische schrijver Tom Lanoye schreef laatst de column: De afbraak die de relschoppers aanrichten is klein bier vergeleken met de afbraak onder Rutte. Als een linksgeoriënteerde grote schrijver dit over Nederland schrijft, wordt het dan niet hoogtijd om een keer echt onder ogen te gaan zien hoe onder leiding van Rutte Nederland de afgrond is ingeduwd en op dit moment niemands leven in dit land nog veilig is voor Rutte’s vernielzucht?

Veel liever had ik geschreven dat alles in dit land goed geregeld is en u een florissante toekomst tegemoet ziet. Echter zolang enig van de huidige gevestigde politieke partijen aan de touwtjes van dit land trekt, is elk toekomstbeeld onzeker. Totdat iedereen in Nederland zijn leven ter hand neemt om samen met anderen het beste ervan te maken. Want voor de meeste dingen in het leven heb je de overheid echt niet nodig, juist niet! Het wordt hoogtijd dat u het stuur van uw leven ter hand neemt. Niet het onder ogen zien van wreedheden is een bedreiging voor ieders leven, maar het (on)bewust gelaten blijven ondergaan van de effecten ervan. Alleen met zelfbestuur van je leven, zijn andere, gezondere en gelukkigere keuzes mogelijk.

Over de auteur

Ing. Vicki Van Lommel, columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com