Column: Onbegrensd begrensd

Door | 15 april 2022

LONGREAD – Terwijl mensen stapsgewijs tot op het bot onbegrensd van hun rechten worden ontnomen, begrensd de zelfbenoemde elite de ruimte om hier adequaat op te reageren.

Zij die zichzelf op ondemocratische wijze verheven hebben tot elite in Nederland en Europa zijn bezeten door drie volgens hen existentiële dreigingen: een nucleaire oorlog, ecologisch verval en technologische ontwrichting. Ze zouden volgens WEF topadviseur Harari van het World Economic Forum het meeste risico lopen om als mens gehackt en gesurveilleerd te worden. Is dat de reden dat ze bereid lijken de gehele EU bevolking te offeren voor het redden van hun eigen hachje? Niks leiderschap, maar egoïsme en zelfbehoud in optima forma! Dat zou verklaren waarom het sociaal contract met 450 miljoen mensen binnen de Europese Unie stapsgewijs is verbroken. Dit aangejaagd door een realiteit waarin zij zich verheven voelen boven alle andere mensen. Het dedain dat ze uitstralen en de grootspraak die zij bezigen, geeft de indruk dat zij zich superieur voelen ten opzichte van anderen en op basis daarvan ook menen meer bescherming te mogen genieten. Dit superioriteitsgevoel lijkt te leiden tot een wereldbeeld waarin zij menen ieder ander mens als menselijk schild te mogen gebruiken en desnoods de gehele wereldbevolking te offeren. Feitelijk is het hun eigen decadentie, superioriteitsgevoel en ziekelijke zelfliefde, zo lijkt het, die leidt tot een levensgevaarlijke explosieve mix, dat al de andere door hen genoemde existentiële dreigingen ruimschoots overstijgt. Eveneens zijn zijzelf de aanstichters van een eventuele nucleaire oorlog, ecologisch verval en technologische ontwrichting. De meeste mensen op aarde ontberen namelijk de macht en middelen, die zij wel tot hun beschikking hebben, om op die wijze de gehele mensheid te kunnen uitvagen. 

AI wedloop

Er wordt gewezen naar China en de Verenigde Staten (VS) die een artificiële intelligentie (AI) wedloop zouden houden, waarbij de Europese Unie (EU) zogenaamd wel mee moet doen om niet verslonden te worden. Dat de EU hier iets mee moet, zullen niet veel mensen tegenspreken. Echter AI inzetten en benutten op dezelfde wijze als deze twee grootmachten lijken te doen, is onnodig kapitaal vernietigen en Europeanen in (levens)gevaar brengen. Evenals rechtvaardigt deze wedloop niet, dat de politieke en ‘intellectuele’ kaste in Nederland en Europa het sociaal contract heeft verbroken met de rest van de bevolking. 

Superieure intelligentie

Wat zij tevens niet lijken te beseffen is dat hun positie veelal het resultaat is van het soort kribbe waarin ze werden geboren in plaats van hun mate van geschiktheid. Ze koketteren met een superieure intelligentie waarvan de meerderheid van hen deze mogelijk niet eens bezit: als baby ingestapt op een hoog welvaartsniveau ligt een Harvard diploma met alle steun binnen handbereik. Maar wat heb je aan het voltooien van zo’n opleidingstraject als je vervolgens niet in staat bent om de daar opgedane kennis en vaardigheden op zo’n manier in te zetten dat je ook positief bijdraagt aan de wereld? Als je totaal niks snapt van het leven van 99 procent van de mensen op aarde. 

Welvaartondermijnend onderwijs

De wijze waarop het onderwijs in Nederland is ingericht laat een gigantisch potentieel aan intellect liggen. Van jongs af laten CITO-toetsen zien dat reproduceren wordt beloond en analyseren afgestraft, waardoor kinderen die het meest geschikt zijn voor een academische toekomst, de basisschool verlaten met een uitstroomprofiel dat verre van hun intellectuele capaciteiten representeert. Dankzij Passend Onderwijs zitten in de klas nu kinderen met een IQ van circa 75 tot en met 145+, wat tot gevolg heeft dat de intellectuele crème de la crème zonder geprivileerde ouders, net zoals de toeslagenkinderen, al jaren kapot wordt gemaakt door de Nederlandse Staat. Elke dag voelt voor deze kinderen als voetje voor voetje vooruit schuifelen in een mensenmassa, omdat het lestempo tergend langzaam voor hen is en de lesinhoud onvoldoende aansluit bij wie ze zijn. Dit ondermijnt niet alleen de toekomst van deze kinderen, maar ook de welvaart van heel Nederland. Het leidt namelijk tot een realiteit waarbij zij die leiding kunnen gebruiken, manager worden en zij die goed kunnen analyseren en/of leiding nemen onderin organisaties belanden. Te veel ongeschikte mensen op functies met veel verantwoordelijkheid, is op termijn catastrofaal voor een land en haar welvaartsniveau, evenals voor het individu zelf.

Maar wat kan je ook verwachten van een Staat die ongefundeerd kinderen ontvoert en weigert ze terug te brengen naar de rechtmatige ouders? Nederland, kampioen in kinderen beschadigen, maar daar hoor je politiek en intellectueel Nederland nooit over?!

Van een land dat zo omgaat met kinderen kan je niet meer verwachten, als het om AI gaat, dat ze in de voetsporen van China en de VS treedt: mensen tot op het bot gestript van hun mensenrechten en straks getransformeerd tot ‘transhumaan’, wat voor misbaksel dat ook mag zijn. En als de wereld er dan aangaat, hoeven ze nooit meer ‘sorry’ te zeggen. 

Ontwikkelingsruimte

Het getuigt van een land en unie die bestuurd wordt door een zelfbenoemde elite met hooguit een gemiddeld intelligentieniveau. Ze ontberen blijkbaar het voorstellingsvermogen om een wereld te zien waarin je mensen ‘mens kan laten zijn’ en tegelijkertijd kan excelleren in AI door al die mensen de ruimte te geven zichzelf en hun talenten te laten ontdekken en te leren écht met elkaar te praten c.q. samen te leven. Zo zou Nederland en Europa op het gebied van AI China en de VS mijlenver achter zich kunnen laten. 

In een dusdanig hoogtechnologische omgeving die nu wordt voorgestaan door de elitaire kaste is het essentieel dat we ‘leren wie we zijn’ in al onze aspecten en ‘leren te praten’. Niet het praten waarin Nederland uitblinkt: elke wrijving ontwijken, en anders verbanning c.q. ontslag. Maar het in wederzijds respect laten schuren, luisteren, confronteren, incasseren, reflecteren, moeite doen, bezinnen en doorgaan, vasthouden tot je er samen uitkomt op een manier dat partijen er vrede mee hebben. Dat is iets anders dan altijd je zin krijgen of incasseren. Bij een goed gesprek is de kans reëel dat de uitkomst niet is wat partijen in eerste instantie hoopten en in andere zin ook weer wel. Het is achterblijven met het gevoel, dat wat de uitkomst ook is, je tevreden bent over het verloop van het gesprek. 

Eigen gelijk

Maar de zelfbenoemde elite een spiegel voorhouden, lijkt als water naar de zee dragen. Willens en wetens negeren en onderdrukken ze terechte kritieken in media en samenleving. Ze vertrouwen enkel op de door hen erkende instituten en ambtenarij die vergat met haar tijd mee te gaan. Organisaties met vooral gelijkgestemden, die elke dag elkaars eigen gelijk bevestigen en lobbyisten ruim baan geven om hun commercieel belang te munten. 

Een klimaathoax om de economie binnen Europa in zwang te houden? De dreiging van een kernoorlog om hun falen te maskeren? Het ontkennen van bioterrorisme, weermanipulatie, geo-engineering, cyber warfare… om de bevolking, zonder verantwoording af te leggen, te kunnen onderdrukken? Het volop faciliteren van Big Pharma, dubieus wetenschappelijk onderzoek zoals gain-of-function, de voedingsindustrie en het militair-industrieel complex om hun eigen bestaan te verzekeren, ook al gaat dat ten koste van miljoenen, zo niet, miljarden anderen? Enige schroom ontbreekt totaal?!

Crisiscreatie

Politicus, het beroep waarin je in ‘crisissen‘ praat, daar de gehele samenleving mee ontwricht en het (leef)milieu kapot maakt, zonder onweerlegbaar bewijs te leveren dat er een crisis is. Val je toch door de mand, zeg je ‘sorry‘ en word je met wachtgeld beloond door de bevolking die je net nog hebt belazerd. Onder de schijn van democratie, zijn ze gewoon doorgegaan met wat ze al eeuwen deden, lijkt het: mensen vertrappen en vermangelen (in systemen) zodat ze geen kant meer op kunnen en dat alles voor zelfbehoud!

Onder het mom van ‘veiligheid’ en ‘inclusiviteit’ ontneemt de Nederlandse regering ons steeds meer de ruimte die we nodig hebben om onze eigen veiligheid te garanderen en een samenleving te zijn met elkaar waarbij de sociale cohesie is gegarandeerd, ongeacht onze verschillende zijns-kenmerken. Elke keer weer, steeds iets verder en iets meer, maakt de overheid inbreuk op onze fysieke en psychische persoonlijke ruimte. Dat heeft tijdens de afgelopen twee jaar van coronabeleid dusdanige proporties aangenomen dat we hooguit een pennenstreek verwijderd zijn van letterlijk tot op het bot niet meer veilig zijn, onder het mom van corona, Oekraïense vluchtelingen, stikstof- en klimaathorrorverhaal of ander verzinsel. Steeds verder ontdaan van uw recht op privacy, uw grondrechten, uw psychische en lichamelijke integriteit, uw zelfbeschikkingsrecht en nabij zelfs uw recht op leven?! 

Welke wetten ze ook in het leven roepen, mensen hun psychische en lichamelijke persoonlijke ruimte betreden zonder vrijwillige toestemming is altijd onrechtmatig. Niemand anders dan u gaat over wat u moet denken, voelen, geloven… en wat u lichamelijk wilt toestaan. Wie dit aantast, dient vervolgd te worden. Uw psyche en lichaam zijn geen collectief bezit en wat er wel dan niet mee mag, kan dan ook niet wettelijk gereguleerd, gepatenteerd worden of wat dan ook. Evenals dat niets rechtvaardigt dat iemand anders dan u besluiten neemt, in welke zin dan ook, over het bezit dat door uzelf eerlijk verkregen is. 

Totalitaire dictatuur

Mensen zijn veel te lang te tolerant naar de overheid geweest. Het is absurd dat lichaamsdata zoals vingerafdrukken dienen te worden afgestaan om een paspoort te verkrijgen. Alles onder het mom van het containerbegrip ‘veiligheid’, terwijl de meeste mensen geen criminele feiten plegen. Als het aan de overheid ligt wil ze nog veel meer biometrische data van u oogsten. Zodra de overheid het woordje ‘veiligheid’ roept, verwacht ze al dat we allen in het gelid springen en nog meer van onszelf aan hen blootgeven, waardoor we juist kwetsbaarder worden. 

Zo juicht Laura Bromet van GroenLinks toe dat je met een satelliet tot op perceelsniveau kunt meten hoeveel stikstof wordt uitgestoten. Het wordt hoogtijd dat al deze politici zelf onder curatele worden geplaatst en onder streng surveillance regime zodat ze zelf kunnen ervaren welke totalitaire dictatuur ze aan het bouwen zijn. Hun deugblindheid heeft ondertussen dusdanige proporties aangenomen dat het erop lijkt dat ze niet eens meer zien hoe fout ze bezig zijn!

Verblind door hun ideologische doelen zijn ze niet meer in staat om te discussiëren, samenleven en trekken ze de ‘strop van controle’ omheen de bevolking aan. Maar wie controle wil over de wereld, zal dienen te leren begrijpen, dat juist die controle ligt in het loslaten en vertrouwen. Want controle uitoefenen, is namelijk weerstand oproepen, waardoor je zo druk raakt met ageren tegen weerstand, dat je uiteindelijk alle controle verliest.

Globalisme als utopie

Het globalisme dat gepredikt wordt door de zelfbenoemde elite als oplossing voor de door hen genoemde dreigingen is slechts een utopie. Want hoewel mondiale afspraken in eerste instantie dit risico lijken te kunnen tackelen, maakt het uiteindelijk de hele wereld nog kwetsbaarder voor een dictatoriale machtsgreep. Dan dient bij een wereldregering een megalomane dictator nog slechts één regering te infiltreren om dan de gehele wereldbevolking uit te roeien. Sterker nog, gezien almacht volledig corrumpeert, is een leider met goede bedoelingen die zich doorheen de tijd ontpopt tot dictator voldoende. Juist in een hoogtechnologische wereld dien je de macht over zoveel mogelijk mensen te verdelen, bij voorkeur zoveel mogelijk zo egaal mogelijk over 8 miljard mensen. 

Als je allerhande infrastructuur en systemen hyperconnectief maakt, dien je juist het zelfbeschikkingsrecht binnen kleine leefgemeenschappen te versterken en het gebruik van dergelijke infrastructuur en systemen te faciliteren op basis van vrijwilligheid en vertrouwen in plaats van verplichting. Juist kleinschalige zelfvoorzienende samenlevingen bezitten de snelheid en bewegelijkheid om AI uit te munten. Een wereldregering is te groot en daardoor bureaucratisch, waardoor het elk goed idee direct plat slaat of in het proces laat sneuvelen, omdat de besluitvorming eindeloos duurt. Een wereldregering leidt ook tot een realiteit waarin het doel, ‘de regering instandhouden’ zelf wordt en je dus heel snel zal verzanden in controle die op het eind resulteert in een moordende totale dictatuur. 

De zucht naar controle, verleidt de elite tot een wereldregering die hen een utopie van uniforme regels en daarmee ingebeelde rust voorhoudt. Alleen is een wereldregering dusdanig kolossaal dat dit zal leiden tot vele subregeltjes, waardoor iedereen het overzicht verliest en volgens de regels nooit voldoet. Je creëert gewoonweg een totalitaire dictatoriale hel!

Democide

In de twintigste eeuw kwamen volgens wijlen professor R.J. Rummel 262 miljoen onbewapende mensen wereldwijd om het leven door democide, het vermoorden van de bevolking door de eigen regering. Daarmee kwamen er zo zes keer meer mensen om het leven dan in diezelfde eeuw tijdens gewapende strijden. De meest bloeddorstige regimes waren onder leiding van communisten, nazi’s en overgewaardeerde opperbevelhebbers. 

Tijdens zijn loopbaan kwam Rummel op basis van onderzoek tot de conclusie dat democratieën het minst snel resulteren in democide. Democratische vrijheid blijkt niet alleen de motor van nationale en individuele rijkdom en welvaart, maar redt ook miljoenen levens van hongersnood, ziekte, oorlog, collectief geweld en democide. Juist hoe meer vrijheid, hoe groter de menselijke veiligheid en hoe minder geweld en toch zien we al ruim twee jaar de Nederlandse samenleving en EU heel hard de andere kant op bewegen. 

Terwijl hoe meer macht regeringen hebben, hoe meer menselijke onzekerheid en geweld. De gepleegde democide in de twintigste eeuw toont aan dat macht verarmt en zelfs dood en toch is ‘dwang’ wat we zien en horen in media en politiek de afgelopen jaren. 

Hebben we dan niets geleerd van de geschiedenis? Is het werk van een wetenschapper als Rummel, die zich hierin had gespecialiseerd, dan helemaal voor niets geweest?

Vrijheid

Vrijheid is een door de Verenigde Naties en internationale verdragen erkend fundamenteel mensenrecht en vormt de kern van sociale rechtvaardigheid. Vrijheid is een motor van economische en menselijke ontwikkeling en wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

Vrijheid verbetert het probleem van massale armoede. Vrije mensen hebben geen hongersnood en hebben die ook nooit gehad, en zouden dat in theorie ook niet moeten hebben. Vrijheid is dus een oplossing voor honger en hongersnood. Vrije mensen kennen het minste intern geweld, onrust en politieke instabiliteit. Vrije mensen kennen vrijwel geen genocide en massamoord door de overheid. Vrijheid is dus een oplossing voor genocide en massamoord, voor ‘nooit meer’. Vrije mensen voeren geen oorlog tegen elkaar. En hoe groter de vrijheid binnen twee naties, hoe minder geweld tussen hen. Vrijheid is een methode van geweldloosheid, waarbij de meest vreedzame naties degene zijn waarvan de mensen vrij zijn.

Menselijk potentieel aanboren

Zo zijn vrije mensen ook het meest innovatief en kunnen ze bijvoorbeeld AI het meest tot een succes maken waarin ‘menselijkheid’ en ‘medemenselijkheid’ voorop blijft staan. 

Het Nederlandse onderwijssysteem is sterk verouderd en voldoet op geen enkele manier meer aan de noden van nu en in de toekomst. Kinderen worden in het verouderde systeem gesmeed tot ‘eenheidsworst’, terwijl het juist van essentieel belang is dat ze zichzelf leren kennen, hun talenten leren ontdekken en ontwikkelen om gezond te functioneren in een hoogtechnologische omgeving en zo op een positieve manier te kunnen blijven bijdragen aan de samenleving. 

Wanneer houden Nederland en de EU op met China en de VS te kopiëren? Het menselijk potentieel is tot nu toe nog nooit volledig ontwikkeld en er wordt al gesproken over ‘transhumanisme’: verbeteren van de mens?! 

Er ligt in Nederland een goudmijn verborgen aan mogelijkheden in 17,5 miljoen mensen zonder dat we ze daarvoor hoeven te beschadigen. Mensen hebben ruimte nodig om te excelleren en juist die wordt steeds meer beknot. De Nederlandse overheid levert hier een strijd die geheel niet gestreden hoeft te worden als ze een keer gaat luisteren naar mensen die wel de positieve mogelijkheden zien. 

We hebben geen democratie als zelfs journalistiek tegengeluid wordt gecensureerd! Nederland en Europa dienen volwassenen te worden en zich te focussen op hun eigen kracht en die van de eigen bevolking. Europa leunt veel te veel op de VS. Ze zou net zo argwanend naar de VS moeten zijn zoals ze is naar China en Rusland. Niet globalisme is Nederlands en Europa’s bondgenoot, maar de eigen EU bevolking. Mensen willen graag meedenken, maar wel in respect met elkaar. 

Nederland en Europa gaan daarbij helemaal niet over de psychische en fysieke persoonlijke ruimte van mensen. Zo blind gericht op hun doel, dat ze doorslaan in een totalitair top-down bestuur leidt alleen tot verliezers!

Hoeveel moet er nog meer kapot en hoelang gaat dit nog duren voordat de zelfbenoemde elite inziet dat dit niet de weg is om te begaan? Het wordt tijd dat ze aan zelfreflectie gaan doen, want anders missen ze inderdaad de AI boot en gaan ze een gitzwarte toekomst tegemoet, omdat zíj́zelf weigerden in te zien dat ze op een doodlopend spoor liepen. 

Onbegrensd begrensd, het is beestachtig om mensen te knechten tot zo’n werkelijkheid. En dat terwijl het zo anders kan zijn…

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com

Foto: Vicki Van Lommel