‘Nederlandse overheid modelleert de bevolking de vernieling in’

‘Nederlandse overheid modelleert de bevolking de vernieling in’

LONGREAD – Met het coronamodel als heilige graal wordt alle deskundigheid van derden bij voorbaat weggewuifd, zonder enige fundamentele onderbouwing dat de aangereikte kennis niet correct zou zijn.

Op basis van de sterftecijfers van het CBS is naar verhouding (na correctie met betrekking tot bevolkingsaantal) sinds 2019 de sterfte voor mensen tot 65 jaar nog nooit zo laag geweest. In de eerste 15 weken van 2021 is voor deze groep geheel geen sprake van een pandemie. Voor hen zijn de overlevingskansen juist gunstiger dan ooit te voren. Enkele weken in 2020 behoorden voor deze groep de sterftecijfers verhoudingsgewijs tot de top-3, echter is het opmerkelijk dat dat alleen in weken plaatsvond van lockdown of schoolvakantieweken. Sinds wanneer houdt een virus rekening met vakanties? Er kan dus ook een andere doodsoorzaak aan ten grondslag liggen. Het toont in ieder geval voor deze groep aan dat een lockdown voor hen niet gunstig uitpakte. 

Voor de mensen vanaf 65 jaar zijn de sterftecijfers al sinds 2015 gestaag aan het oplopen. Zo luidt voor deze groep in de periode 2014 tot en met 2020 verhoudingsgewijs de top-3 aan meest dodelijke jaren als volgt: 2020 (1), 2018 (2) en 2019 (3). Bij het intreden van de herfst in 2020 traden tot en met week 6 2021 verhoudingsgewijs weer de hoogste sterfteweekcijfers op van afgelopen jaren. Vanaf week 7 2021 zijn voor de mensen van 80 jaar en ouder geen opmerkelijke sterftecijfers meer vast te stellen ten opzichte van voorgaande jaren en ook voor de groep 65 tot 80 jarigen, zijn de sterftecijfers weliswaar nog hoog, maar is toen ook voor deze groep een daling ingezet. Op 23 januari 2021 ging de avondklok in en werd weer op 28 april 2021 opgeheven. Niets in de sterftecijfers duidt erop dat deze avondklok maar enigszins geholpen heeft. Dat wordt nu ook bevestigd door Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Sinds 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht. Ook daarvoor geen enkel bewijs dat het helpt. Integendeel, de sterftecijfers liepen sindsdien verhoudingsgewijs zelfs op onder mensen van 65 jaar en ouder. Ook ligt het sterftecijfer voor mensen ouder dan 65 jaar verhoudingsgewijs al het merendeel van de weken sinds 2019 hoger dan in andere jaren, ook buiten het coronaseizoen.

Doordat de overlevingskansen in Nederland zijn toegenomen door onder andere een betere hygiëne en een toegenomen garantie van voedsel, hebben de meeste mensen in dit land de grootste kans om te sterven in de leeftijd van 65 tot 80 jaar. In de periode van 1946 tot 1955 zijn circa 2,4 miljoen kinderen geboren. Vanaf 2012 verwachtte het CBS er elk jaar ruim 200.000 65-jarigen bij. De jongste babyboomers zijn vorig jaar 65 jaar geworden.  De gemiddelde levensverwachting van deze babyboomgeneratie ligt rond de 72 jaar. Op basis van CBS cijfers is tevens vast te stellen dat in de periode van 2004 tot en met 2014 circa 95.000 mensen minder stierven dan gemiddeld, ondanks de toenemende vergrijzing. Op basis van dit alles is het niet vreemd dat er komende 10 à 15 jaar gewoonweg meer mensen gaan sterven, met of zonder corona. Daar is geen enkel vaccin tegen opgewassen. 

Geen uitzonderingstoestand

De Tijdelijke coronawet, de noodwet die alle vrijheidsbeperkende maatregelen regelt, houdt in principe op 1 juni 2021 op te bestaan. Echter nu de Tijdelijke wet testbewijzen is ingediend bij de Tweede Kamer lijkt het erop dat via een geitenpaadje deze Tijdelijke coronawet alsnog tot 1 juli 2022 verlengd zal worden. Echter een noodwet is alleen toegestaan als er sprake is van een uitzonderingstoestand.  Conform artikel 103 van de Grondwet dient voor een uitzonderingstoestand onder andere de veiligheid van Nederland in het geding te zijn. De veiligheid van dit land is echter niet in gevaar: oude mensen zijn sinds 2015 gewoonweg massaal aan het sterven door ouderdom. Dit zal nog wel enige jaren aanhouden en tevens enkele sterftepieken opleveren. Dit is niet bedreigend voor Nederland en het op allerlei mogelijke vlakken schaden van de Nederlandse bevolking met vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen zal dit niet voorkomen. Sterker nog, op de laatste dagen van hun leven werden nu vele ouderen als melaatsen in eenzaamheid opgesloten. Op deze manier je leven eindigen wens je zelfs je grootste vijand niet toe!

Onzinnige vernieling

Vele ondernemers is door de overheid werken ontzegd en gaan dus failliet zodra het steunpakket stopt. Kinderen hebben leer- en taalachterstanden door gebrek aan onderwijs, te weinig sociale contacten en mondkapjesgebruik. Uit de samenleving komen signalen dat kinderen in de basisschoolleeftijd hun haren uittrekken van angst en stress. Jongeren automutileren zich en sommigen plegen zelfmoord. Maar de Nederlandse overheid modelleert de samenleving en jonge generaties nu al meer dan een jaar lang de vernieling in om ouderen te redden die simpelweg niet te redden zijn: de dood hoort bij het leven! Corona is gevaarlijker voor ouderen dan voor jongeren: ‘the old man’s friend’. Griep is weer dodelijker voor kinderen dan corona, maar in dat laatste geval hebben we nog nooit daarvoor 17 miljoen mensen tot hun huizen veroordeeld. 

Ondertussen zit de Nederlandse samenleving na meer dan een jaar nog steeds grotendeels op slot en nemen de voorwaarden om nog enige vorm van vrijheid te mogen genieten alleen maar op irrationele gronden toe: testen, vaccins, testbewijzen en quarantaineplicht. Dat terwijl deze restricties noch het voortbestaan van de Tijdelijke coronawet op geen enkele manier kan onderbouwd worden met de CBS sterftecijfers. De mondiale IFR voor corona ligt op dit moment op 0,15 procent, oftewel vergelijkbaar met een seizoensgriep. 

Onkunde

Het is werkelijk stuitend hoeveel onkunde de regering, Kamerleden en het OMT tentoonspreiden. Hebben ze dan op geen enkele manier door hoeveel schade ze aan het berokkenen zijn? Hebben ze op geen enkele wijze door hoeveel risico ze tevens nemen met het opdringen van een nog onbewezen experimenteel vaccin aan de gehele bevolking?

Deze week is de wet die de quarantaineplicht regelt in de Tweede Kamer besproken. D66 en PvdA vinden het onnodig dat reizigers die al gevaccineerd zijn, dit zouden moeten ondergaan. “We moeten niet lichtzinnig doen over zo’n huisarrest,” zei D66-Kamerlid Jan Paternotte. Hij vindt het disproportioneel, althans alleen voor gevaccineerden. Het ongefundeerd ophokken van niet-gevaccineerden vindt hij blijkbaar wel kunnen. Dat mensen zich moeten blootstellen aan een experiment om huisarrest te ontlopen, vindt hij schijnbaar wel proportioneel. Blootstellen aan een onbewezen nieuwe vaccintechniek, waarvan de effecten op lange termijn geheel onduidelijk zijn, om mensen te ‘redden’ die hoe dan ook, met of zonder het vaccineren van anderen, op korte termijn zullen sterven, vinden hij, vele andere Kamerleden, de demissionaire regering en OMT-leden blijkbaar wel acceptabel. 

De European Medicines Agency (EMA) heeft voor de coronavaccins voorwaardelijke vergunningen afgegeven tot 2023. Betekent dat ook dat dergelijke vergunningen voor vaccins, die zich nog in de experimentele fase bevinden, ongeldig zijn zodra de Tijdelijke coronawet vervalt? Wordt daarom krampachtig vastgehouden aan allerlei irrationale maatregelen om deze noodwet maar van kracht te laten zijn?

Onoverzienbaar gezondheidsrisico

Echter zouden testbewijzen en quarantaineplicht een onoverzienbaar gezondheidsrisico in de hand kunnen werken. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is volgens ex-Gavi vaccinoloog Geert Vanden Bossche vaccineren tijdens een pandemie zeer onwenselijk en zou dit zelfs kunnen leiden tot uitsterven van de mensheid. Evenals zouden ook andere (landbouw)dieren in hun bestaan bedreigd kunnen worden, gezien niet alleen overdracht van dier op mens mogelijk is, maar ook van mens op dier. Het coronavirus is als zoönose zogenaamd overgedragen van dier op mens. Ondertussen zijn al vele nertsenfokkerijen geruimd waar nertsen positief waren getest op corona. 

In het licht van ‘survival of the fittest’ wil ook een virus blijven voortbestaan. De makkelijkste manier om dat te doen is zich te verspreiden binnen een groep van gastheren met de minste weerstand, bijvoorbeeld onder ouderen en/of chronisch zieken. Op basis van eerdere resultaten op kippenboerderijen, lijkt het er echter op dat door vaccinatie, het virus wordt aangezet om dusdanig te muteren dat het virus ook gevaarlijk wordt voor gezonde gastheren, in het geval van de mens, volwassenen onder de 65 jaar en kinderen. Het vaccin richt zich zeer specifiek tot het aanmaken van één antigeen, waardoor alleen antilichamen worden geproduceerd tegen dat type antigeen. Hierdoor zou het immuunsysteem alleen nog in staat zijn adequaat te reageren op datgene waartegen het gevaccineerd is. Door iedereen te vaccineren, zou je daarmee dus niet alleen het risico om te overlijden bij ouderen vergroten, omdat het lichaam niet meer kan ageren tegen mutaties, maar bij jong én oud. Als dit inderdaad, zoals bij kippen, ook optreedt bij mensen, zou dit kunnen resulteren in vele onnodige doden bij het aantreden van de eerstvolgende herfst-winterperiode. Dr. Albarracín heeft voorspeld dat dan 20 tot 30 procent van de gevaccineerden zal komen te overlijden. Op 5 april 2021 waren er reeds 5 miljoen vaccinaties toegediend in Nederland, waarvan bijna 4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 1 miljoen tweede vaccinaties. Dat zou betekenen dat als het nu zou misgaan, zoals Dr. Albarracín schetst, we binnen Nederland reeds meer dan een miljoen doden tegemoet kunnen zien. Dit op wereldschaal zou resulteren in een ongekende genocide van formaat. Het aantal slachtoffers tijdens Wereldoorlog I en II verbleekt daarbij. In dergelijk geval kom je als land in een soort oorlogssituatie terecht, waarbij je verzekerd bent van te weinig ziekenhuisbedden en -personeel, laat staan IC-bedden. Dan zal per definitie triage worden toegepast om te bepalen wie wel en niet geholpen zal worden en daarmee de grootste kans krijgt om te overleven. Gommers zal zich hoe dan ook dan zeker niet vervelen, maar loopt evenzeer een grote kans om te overlijden. Begrijpen verantwoordelijk politici wel welk risico ze hier aangaan? Wie wil dit op zijn geweten hebben?

Wanneer het vaccin is geïnjecteerd, is het de bedoeling dat het lichaam zelf deze spike eiwitten aanmaakt, waartegen het lichaam antilichamen produceert. Echter of de ‘noodrem’ ook is ingebouwd, zodat het lichaam niet blijvend deze spike eiwitten blijft fabriceren is maar de vraag. Evenals is onbekend, als deze ‘rem’ wel is ingebouwd, of deze functioneert.

Overgevoeligheidsreactie

Op 10 januari 2020 werd de genetische code door Chinese wetenschappers van het Covid-19 virus online gezet. Ongeveer een week later had BionTech reeds kandidaat-vaccins op het oog. In april werden de eerste testen op mensen uitgevoerd. Andere vaccinproducenten doorliepen een soortgelijk razendsnel traject. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat het SARS-CoV-2 vaccin voornamelijk is ontwikkeld op basis van SARS-CoV-1 uit 2002 en misschien ook wel MERS uit 2012. Wetenschappelijk onderzoek in 2012 op muizen toonde aan dat hoewel het vaccin bescherming opwekt, het evenzeer resulteert in een overgevoeligheidsreactie waarvan de (dodelijke) gevolgen mogelijk niet te overzien zijn. Er werd vanuit het onderzoek dan ook aangedrongen op de nodige zorgvuldigheid bij de verdere toepassing van het vaccin op mensen. Wetenschappelijk onderzoek uit 2020 concludeert dat het vaccin erger kan zijn dan de kwaal en kan lijden tot ernstige gezondheidsrisico’s bij gevaccineerden:

“COVID-19 vaccines designed to elicit neutralising antibodies may sensitise vaccine recipients to more severe disease than if they were not vaccinated.”

Op basis van dergelijke onderzoeksresultaten zijn eveneens grote vraagtekens te plaatsen op basis waarvan de gehele wereldbevolking wordt blootgesteld aan een nieuw type vaccin waarbij dodelijke effecten op significante schaal niet uit te sluiten zijn.

Asymptomatische gevaccineerden

Daarnaast is het onduidelijk of coronavaccins geen asymptomatische dragers creëren. Gevaccineerden hebben mogelijk voldoende virus in het lichaam om anderen te besmetten, maar merken er zelf niets van doordat ze minder of geen symptomen meer hebben door vaccinatie. D66 en PvdA willen juiste deze mensen niet meer onderwerpen aan quarantaineplicht. Juist de gevaccineerden wil men aan de hand van een ‘digital green certificate’ niet langer laten testen en over de gehele wereld laten rondreizen. Oftewel, mensen die mogelijk tot grootst dodelijke risico zijn gereduceerd voor anderen door een experimenteel vaccin, wil men weer de volledige vrijheid geven. Wat het woord ‘green’ te maken heeft met coronavaccins ontgaat je daarbij helemaal. Is de Europese Commissie van plan om dit paspoort ook in te gaan zetten ter realisatie van de Europese klimaat ‘Green Deal’?

Politieke angstzaaierij

Terwijl Rutte en De Jonge verdergaan met lachen, gieren, brullen in de Tweede Kamer en het op denigrerende wijze bejegenen van andere Kamerleden, is vele mensen in dit land het lachen allang vergaan. De onkunde die deze politici tentoonspreiden is niet alleen tenenkrommend maar ook laakbaar. Deze politici zijn al vaak genoeg gewezen op hun fouten, hun gekonkel, gedraai en achterkamertjespolitiek. Ze vinden het prima om de bevolking ongefundeerd in mekaar te laten rammen, zolang ze er zelf maar geen vuile handen aan overhouden lijkt het. Praten kinderen aan de hand van een kinderpersconferentie nog meer angst aan. Of als je Tweede Kamerleden als Mirjam Bikker van de ChristenUnie beluisterde tijdens het coronadebat, leek ebola door Nederland te woeden. In het quarantaineplichtdebat stelt ze: “De ic’s liggen stampvol, zullen we er een aantal bezoeken?” Lijkt me een goed plan om al die ic’s en ziekenhuisbedden een keer langs te gaan. En gezien de overheid het niet zo hoog op heeft met de privacy van de Nederlandse bevolking en het medisch geheim, nemen ze al die medische dossiers met corona-indicatie maar een keer door, om na te gaan of mensen daar daadwerkelijk liggen vanwege corona of een andere ernstige aandoening? Of ze zijn opgenomen op de gewone afdeling vanwege acuut gevaar of uit voorzorg? Of ze reeds een vaccin hebben gehad en zo ja, een of twee? Op basis van een officieel model van de overheid van het Verenigd Koninkrijk, zou het bij 60 tot 70 procent van de gehospitaliseerden op dit moment om gevaccineerden gaan. Het wordt hoogtijd dat daar een heleboel transparantie over komt, zodat het afgelopen is met deze irrationele angstzaaierij. In plaats van zonder medeweten van de bevolking via een corona opt-in het mogelijk te maken medische gegevens in te zien of medische gegevens te delen met het RIVM.

Herstel van vertrouwen

De Tweede Kamer dient per direct de Tijdelijke coronawet in te trekken, waarmee dan alle vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgeheven. Kinderen en jongeren moeten onmiddellijk hun gehele vrijheid terugkrijgen, alsook volwassenen. Evenals dient de Tweede Kamer over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van alle politici die voor dit debacle verantwoordelijk zijn. Hoeveel strafrechtelijke feiten gaat de Tweede Kamer nog toestaan, voordat ze haar taak als volksvertegenwoordiging serieus neemt? Eveneens dient een parlementaire enquête plaats te vinden. Want hetzelfde ongegronde gepruts dat in de toeslagenaffaire, het Gronings aardbevingsdossier, de jeugdzorg, het woningtekort en vele andere dossiers plaatsvindt, brengt nu op deze manier het functioneren van de gehele Nederlandse samenleving en de gezondheid van 17 miljoen mensen in het geding. Dit mag nooit meer gebeuren! De gehele Trias Politica, inclusief de daaraan verbonden onderzoeksinstellingen, in alle lagen, zowel bestuurlijk als ambtelijk dient compleet te worden doorgelicht, net zoals op lokaal niveau al een keer gebeurde in 2017. Want klokkenluiders binnen de overheid die al jaar en dag dit soort praktijken aan de kaak proberen te stellen, worden stelselmatig kapot gemaakt en/of eruit getrapt. De Nederlandse overheid lijkt rot tot op het bot en niet langer in staat om zichzelf te zuiveren. Weg ermee! Alleen dan kan weer gewerkt worden aan herstel van vertrouwen. Is daarom Tjeenk Willink als informateur al zolang bezig? Omdat hij zelf ook wel ziet dat Nederland op een punt gekomen is dat niks meer zomaar vlot te trekken valt? 

Vervolgonderzoek

Als laatst dienen de onderzoeksgegevens die vaccinoloog Vanden Bossche aansnijdt verder onderzocht te worden. Want als deze onderzoeksdata kloppen, zal moeten nagedacht worden over hoe ongevaccineerden beschermd kunnen worden tegen gevaccineerde virusdragers. Maar ook hoe kan voorkomen worden dat 20 tot 30 procent van de gevaccineerden komt te sterven, doordat hun lichaam niet langer adequaat kan reageren op een virusdreiging, die deze waarschijnlijk voorheen anders met twee vingers in de neus had aangekund? Hoe kan voorkomen worden dat een golf aan chronisch zieken de al uitgeknepen zorg straks gaat overspoelen? Zowel in het belang van de gezondheid van gevaccineerden als niet-gevaccineerden is het noodzakelijk dat hier zo snel mogelijk antwoord op komt, willen we niet alsnog belanden in een ongewilde medische apartheid, omdat een kleine groep het beter dacht te weten en zo de gehele mensheid in gevaar bracht. Voor hen was niet de vele kennis en kunde van andere deskundigen welkom, maar het advies dat rolde uit een of ander computermodel, dat hooguit bekend is met computervirussen. De mensheid in de 21ste eeuw gevangen in een blinde doofstomme computertragedie.

Alles wat bijdraagt aan gezondheid, ook medicijnen en/of een vaccin, valt aan te moedigen als blijkt dat het lichaam het niet alleen aankan. Echter dient in deze de veiligheid te allen tijde voorop te staan en zijn er in het geval van coronavaccins steeds meer aanwijzingen die legitimeren dat er vragen worden gesteld in hoeverre die veiligheid op dit moment wel gegarandeerd is. 

Gewone leven oppakken

Ondertussen hebben de Russen alweer het gewone leven opgepakt en wil tot nu toe slechts zes procent van hen weten van het vaccin. Steeds meer staten in de Verenigde Staten beëindigen de coronarestricties terwijl besmettingen verder afnemen. Wanneer volgt Nederland? Wat er ook gebeurt in de (verre) toekomst, een lockdown of andere vrijheidsbeperkende maatregelen mag nooit meer als oplossing gezien worden. Er zal nagedacht dienen te worden hoe de bevolking zo goed mogelijk te faciliteren in het niet besmetten van elkaar en juist het versterken van de natuurlijke immuniteit van mensen. 

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com

(eerstvolgende column van Vicki Van Lommel in week 20)