331 miljoen euro voor nieuwe zorggebouwen in Groningen

331 miljoen euro voor nieuwe zorggebouwen in Groningen

GRONINGEN – Twintig partijen werken samen aan toekomstbestendige zorg in het aardbevingsgebied.2

Deze week hebben acht zorgaanbieders, twee woningcorporaties, vijf gemeenten, provincie Groningen, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, het Rijk en Nationaal Coördinator Groningen het Groninger Zorgakkoord ondertekend. De partijen investeren gezamenlijk 331 miljoen euro in nieuwe toekomstbestendige en aardbevingsbestendige zorggebouwen.

Met dit akkoord slaan de partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en behandeling in de regio krijgen. De samenwerkingsafspraken zijn tevens een belangrijke aanjager voor innovatie en vernieuwing in de zorgsector.

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “De regio en het Rijk willen de kansen die de beëindiging van de gaswinning biedt maximaal benutten. Daarom investeren we nu met dit toekomstplan in de kwaliteit van de zorg in Groningen. Samen met zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten maken we de zorg niet alleen aardbevingsbestendig, maar ook toekomstbestendig.”

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voegt daaraan toe: “Dit past in de stads-, dorps- en buurtvernieuwingsaanpak in aardbevingsgebied. Hierdoor kunnen Groningers, óók in de toekomst, dichtbij huis kwalitatief goede zorg en begeleiding krijgen.”

De betrokken partijen zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum en Midden-Groningen, zorgaanbieders Cosis, De Hoven, De Zijlen, ‘s Heeren Loo, Lentis, Noorderzorg, Zorggroep Groningen en Zonnehuisgroep Noord, woningcorporaties Acantus en Woonzorg Nederland, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie Groningen, Nationaal Programma Groningen en Nationaal Coördinator Groningen.

Nieuwe zorgvoorzieningen

Het Groninger Zorgakkoord heeft als belangrijk doel om toekomstbestendige nieuwbouw te realiseren om daarmee kwalitatief goede zorg in de toekomst te behouden in het gebied. Dit betekent dat er nieuw wordt gebouwd op dezelfde of een andere locatie en dat bestaande gebouwen verdwijnen of een andere bestemming krijgen (geen intramurale zorg). In het akkoord is afgesproken dat twintig huidige zorgpanden onderdeel zijn van de nieuwbouw. Daarvoor worden op negen locaties nieuwe zorgvoorzieningen gerealiseerd. In sommige gevallen bestaande uit meerdere gebouwen met verschillende functies. De nieuwe zorgvoorzieningen komen in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, en het Hogeland. Alle gebouwen worden aardbevingsbestendig, duurzaam en levensloopbestendig.

Het uitgangspunt is dat bewoners zo min mogelijk (tijdelijk) moeten verhuizen, bijvoorbeeld door eerst elders te bouwen en dan pas te verhuizen. Daarnaast zetten de partijen zich gezamenlijk in om zoveel mogelijk onnodige leegstand van oude panden te voorkomen en de leefbaarheid van het gebied voorop te stellen. Uiterlijk eind 2020 moeten de planvorming en definitieve ontwerpen van de nieuwe zorgvoorzieningen gereed zijn. Naast de realisatie van nieuwe zorggebouwen hebben de partijen afgesproken dat er duidelijkheid moet komen over de planning van het versterken en aardbevingsbestendig maken van 48 andere zorggebouwen.

Noodzakelijk voor de toekomst

De herinrichting van de zorginfrastructuur in deze regio is nodig, omdat de zorg verandert. De behoeften en daarmee de zorgvragen van inwoners veranderen. De complexiteit en zwaarte van zorg nemen toe, evenals het tekort aan zorgmedewerkers. Ook neemt het aantal inwoners af en verhoudingsgewijs komen er meer ouderen en minder jongeren. Om goede zorg aan iedereen te kunnen blijven leveren, zijn maatregelen nodig en moet specialistische zorg centraliseren. De afspraken in het Groninger Zorgakkoord gaan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Jannie Nijlunsing, bestuurder van Stichting De Hoven: “Door het akkoord en de intensieve samenwerking tussen partijen ontstaan andere zorgvormen. Een mooi voorbeeld is het creëren van een woonzorgvoorziening waar ouderenzorg (De Hoven) en gehandicaptenzorg (De Zijlen/’s Heeren Loo) worden gecombineerd. Zo kunnen mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst in Appingedam van betekenis zijn voor hun oudere buren door het doen van bijvoorbeeld boodschappen of de postbezorging. Zo realiseren we een inclusieve samenleving voor iedereen.”

Een ander voorbeeld is de realisatie van een nieuw expertisecentrum in Delfzijl. Hier komen specialisten van geestelijke gezondheidszorg (Lentis) en ouderenzorg (De Hoven en Zonnehuisgroep Noord) onder een dak en is er ruimte voor geriatrische revalidatiezorg.

Visie (Bevings-)bestendige zorg in Groningen

In het akkoord staan afspraken die voortkomen uit de visie “(Bevings-)bestendige zorg in Groningen, toekomstperspectief en versterken”, op 8 oktober jongstleden door de Stuurgroep Zorg gepresenteerd aan minister Hugo de Jonge van VWS. In deze visie is vastgesteld hoe de zorginfrastructuur voor intramurale ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in het aardbevingsgebied eruit moet zien. In de visie staan voorstellen voor vernieuwing en verbetering van de invulling van de zorg in het gebied, als antwoord op de toekomstige zorgvraag. Met het Groninger Zorgakkoord zetten alle partijen zich gezamenlijk in om deze visie te realiseren.

Foto: Nationaal Coördinator Groningen