Eén inpassingsplan voor Windpark Eemshaven West

Eén inpassingsplan voor Windpark Eemshaven West

De komende maanden werkt de provincie Groningen aan één inpassingsplan (Pip) voor het gehele Windgebied Eemshaven West. Eerdere plannen voor de ontwikkeling van het gebied komen hiermee te vervallen. Dit betekent dat het concept Pip dat er nu ligt voor fase 1 wordt herzien en uitgebreid voor het gehele gebied. Vanwege het intensieve voortraject en de met de omgeving gemaakte afspraken blijven de uitgangspunten van het voorkeursalternatief de basis voor ontwikkeling van het Windgebied.

Gezamenlijk plan van initiatiefnemers

De provincie vraagt de initiatiefnemers om met een gezamenlijk plan te komen dat dan de basis is voor een voorkeursalternatief voor het Pip. De provincie geeft kaders aan waaraan dit plan moet voldoen en stelt de planning vast. De provincie is geen partij in het komen tot een gezamenlijke plan, maar wil dit wel faciliteren. De doorlooptijd is drie maanden. Eind januari 2023 moet duidelijk zijn of dit haalbaar is. Mochten de initiatiefnemers niet met een gezamenlijk plan komen, dan zal de provincie het voorkeursalternatief voor het Pip opstellen.

Ruimtelijke uitgangspunten blijven leidend

De uitgangspunten voor het Windpark Eemshaven West fase 1 kwamen tot stand op basis van een zorgvuldig proces. Met de opstelling van een Milieu Effect Rapportage (MER) en in afstemming met de gemeente Het Hogeland en omwonenden. Deze uitgangspunten blijven daarom leidend bij het ontwikkelen van een voorkeursalternatief voor het gehele gebied Eemshaven West. De vier uitgangspunten zijn:

  • vier lijnen;
  • ten minste 1 km afstand tot woonbebouwing Valom;
  • turbines van in principe gelijke vorm en afmetingen;
  • onderlinge afstanden tussen de turbines in principe volgens een vast stramien (afstanden en lijnen).

Foto: Provincie Groningen