Haven Lauwersoog beter bereikbaar voor Noordzeevissers

Haven Lauwersoog beter bereikbaar voor Noordzeevissers

De van nature aanwezige vaargeul Westgat tussen de Noordzee en de haven van Lauwersoog is op diepte gebracht.

De grotere viskotters kunnen nu ook bij laagwater Lauwersoog weer bereiken en uitvaren. De baggerwerkzaamheden hiervoor zijn vrijwel afgerond.

Bereikbaarheid

Via het Westgat ten noordwesten van Schiermonnikoog kunnen Noordzeevissers de haven van Lauwersoog bereiken. Voor Noordzeevissers die actief zijn op de Duitse en Deense visgronden en een groot deel van de Noordzeekustzone is het de dichtstbijzijnde Nederlandse haven met complete faciliteiten zoals een visafslag, bunkerstation, ruime kade en onderhoudsbedrijven. Doordat het Westgat steeds ondieper is geworden, loopt de bereikbaarheid en veiligheid achteruit en is de haven in de loop der jaren minder aantrekkelijk geworden. De regio hecht veel belang aan de visserijsector in de haven en heeft het initiatief genomen voor een pilot verdieping Westgat.

Pilot

De pilot behelst het eenmalig op diepte brengen van de noordelijke geul in het Westgat en het vervolgens nauwgezet volgen hoe de geul zich in de tijd ontwikkelt. Het is voor het eerst dat dit soort werkzaamheden wordt uitgevoerd in deze vaargeul, waar sprake is van een zeer dynamisch systeem. Dit wil zeggen dat de diepte en de plaats van de geulen voortdurend wijzigen. De pilot zal uitwijzen of een dergelijke ingreep in zo’n dynamisch systeem standhoudt en iets positiefs kan opleveren voor de betrokken partijen (haalbaarheid, tijd, kosten en effecten). Gedurende drie jaar wordt gemonitord door Rijkswaterstaat en er wordt jaarlijks geëvalueerd.

Regionale partijen die meebetalen om de uitvoering van de pilot mogelijk te maken zijn de aandeelhouders van Exploitatiebedrijf Haven Lauwersoog: Visafslag Lauwersoog, gemeenten Dongeradeel en De Marne. Daarnaast dragen de provincies Fryslân en Groningen bij. Rijkswaterstaat is beheerder van de Noordzee en geeft belangrijke ondersteuning aan de pilot, door kennis van het gebied te delen, nautische veiligheid te bieden en de monitoring te verzorgen. Baggerbedrijf De Boer voert het baggerwerk uit. Het baggeren is onderdeel van de afspraken die de provincie Groningen – namens de regio – heeft gemaakt met de Minister van I&W.

Foto: Provincie Groningen