Oproep voor tempo in versterking en afhandeling aardbevingsschade

Oproep voor tempo in versterking en afhandeling aardbevingsschade

Groningse overheden blijven aandringen om tempo te maken in de versterkingsopgave en een rechtvaardige en ruimhartige schade-afhandeling van de aardbevingsschade. Dit doen zij in hun advies  (PDF PDF-bestand, 987 KB)aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2021/2022. 

Aandacht voor inwoners

De regio ziet dat de afbouw van de gaswinning en de naderende sluiting van het Groningenveld voortvarend verlopen. Wel vragen zij de minister de risico’s en de effecten in beeld te brengen wanneer de afbouw vertraging oploopt en dit te laten weten aan de inwoners. De minister moet aandacht hebben voor het tempo bij de versterkingsopgave, een rechtvaardige afhandeling van de schade en de maatschappelijke gevolgen van gaswinning.

Advies regionale overheden 

De minister moet de regionale overheden volgens de Mijnbouwwet ieder jaar advies vragen over het vaststellingsbesluit. Op 25 juni publiceert de minister op www.rvo.nl het ontwerp vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021. Instanties en inwoners kunnen hierop van 26 juni tot en met 6 augustus reageren door een zienswijze in te dienen. 

Betrokken overheden 

Het advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat is in samenwerking opgesteld door de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerwolde, Westerkwartier, provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Sinds oktober 2019 valt de versterkingsopgave onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarom wordt een afschrift van het advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. 

Foto: Provincie Groningen