Provincie wijzigt ontheffing Wet natuurbescherming voor Suikerzijde

Provincie wijzigt ontheffing Wet natuurbescherming voor Suikerzijde

GRONINGEN – De provincie past de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb) aan voor de aanleg van de nieuwe stadswijk De Suikerzijde in Groningen. De provincie wijzigt deze ontheffing vanwege nieuwe inzichten over broedvogels op het terrein van de voormalige Suikerunie, en vanwege de recente uitspraak van de voorzieningenrechter over het oorspronkelijke besluit.

Natuurcompensatie

De gemeente wil op het voormalige terrein van de Suikerunie een nieuw stadsdeel bouwen met zo’n 5.000 nieuwe woningen. Voor de ontwikkeling van de stadswijk De Suikerzijde is ontheffing van de Wnb nodig. Hierdoor moet er ook natuurcompensatie voor weidevogels en vleermuizen komen. Voor compensatie van de vleermuizen heeft gemeente Groningen al een eerste natuurgebied aangelegd ten zuiden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Een tweede natuurgebied is gepland in een strook weilanden direct langs de Johan van Zwedenlaan. Voor de weidevogels is een derde natuurgebied gepland aan de rand van de polder De Oude Held en bij Leegkerk.

Bezwaar

De vloeivelden van de Suikerunie zijn velden waar het afvalwater van de suikerfabriek in terecht komt. Deze velden zijn een leefgebied geworden voor vleermuizen en meerdere vogelsoorten, zoals de beschermde geoorde fuut. Hierdoor maakten meerdere natuurorganisaties bezwaar tegen de ontheffing. Ook vroegen zij de rechter om de ontheffing tijdens de bezwaarprocedure te pauzeren. De rechter ging akkoord met dit verzoek. Dit betekent dat de gemeente voorlopig geen werkzaamheden mag uitvoeren die te maken hebben met de ontheffing van de Wnb.

Wijziging

De voorzieningenrechter noemt in zijn recente uitspraak een aantal problemen. Uit monitoring blijkt bijvoorbeeld dat de geoorde fuut weinig gebruik maakt van de vloeivelden en niet in het gebied broedt. Hierdoor ontbreekt de noodzaak om voor deze vogel ontheffing toe te staan. In de gewijzigde versie wordt daarom geen ontheffing meer verleend voor de geoorde fuut.

Bezwarenprocedure

Waarschijnlijk is in januari de hoorzitting van de Commissie rechtsbescherming over deze zaak. Nadat de commissie een advies heeft uitgebracht, neemt het college van de provincie een besluit over het bezwaar. Dit gebeurt waarschijnlijk begin maart.

Foto: Provincie Groningen