Reageren op ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied mogelijk

Reageren op ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied mogelijk

Waarover gaat het programma?

Natuur, water en klimaat vormen de basis van onze leefomgeving. Maar deze basis staat onder druk. Voor een leefbare toekomst van ons land is het nodig om de balans tussen mens en natuur te herstellen. Alleen dan ontstaat weer voldoende ruimte voor wonen, werken en recreëren. Dit betekent heldere en scherpe keuzes maken, waarbij ieders belang meeweegt. Het NPLG is een gezamenlijk programma van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Meer informatie

Meer informatie over het ontwerp is te vinden op: www.onslevendlandschap.nl. Via www.platformparticipatie.nl/NPLG kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen, voor 26 februari 2024. 

Foto: Provincie Groningen