Subsidie voor boeren die investeren in schoon en voldoende water

Subsidie voor boeren die investeren in schoon en voldoende water

PROVINCIE – Boeren die investeren in schoon water en het vasthouden van water op landbouwgrond kunnen hiervoor subsidie aanvragen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het gaat om boeren die vallen onder het gebied van waterschap Noorderzijlvest. Aanvragen kan vanaf 13 september. De provincie stelt hiervoor samen met het waterschap ruim € 1 miljoen subsidie voor beschikbaar.

Materialen, machines en bodem

Binnen dit project is verder subsidie beschikbaar voor minstens 120 boeren die investeren in  materialen, machines of de bodem. Deze investeringen zorgen voor:
•    een gezondere en vruchtbare bodem
•    preciezere landbouw (o.a. GPS-techniek, bodemscan);
•    verbeterde waterhuishouding
•    minder erfafspoeling (door onder andere het aanschaffen van zuiveringssystemen voor afvalwater)
•    minder afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen (onder andere door investeringen in spuittechnieken die het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen tegengaan).

Voor wie?

De subsidieregeling is voor akkerbouwers en/of melkveehouders in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest. Er is ruimte voor 120 deelnemers. Op alle fysieke maatregelen – met uitzondering van erfinrichtingsmaatregelen en/of zuiveringssystemen kunnen boeren eenmalig een subsidie aanvragen van maximaal 40% tot een bedrag van maximaal € 10.000 per bedrijf. Ook is er ruimte voor een individueel bedrijfsbezoek wanneer daar behoefte aan is.

Betere waterkwaliteit

Het project ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit’ sluit aan bij de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en richt zich op het verminderen van af- en uitspoelen van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen naar het grond- en oppervlaktewater. Het project draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater. Daarnaast zet het project in om water beter beschikbaar te maken door bewuster om te gaan met de bodem, bodemstructuur en de hoeveelheid organische stof in de bodem. Hierdoor kan landbouwgrond beter water vasthouden. LTO Noord verzorgt de uitvoering van het project. De gebiedscoördinator van LTO Noord gaat boeren adviseren bij het bundelen van wensen, plannen en maatregelen.

Samenwerking

De subsidieregeling komt voort uit afspraken die zijn vastgelegd in het landelijk Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hierin werken provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven intensief samen om te zorgen voor schoner water. Hiervoor is het belangrijk dat breed wordt samengewerkt.

Foto: Provincie Groningen