Voorwaarden

Door gebruik te maken van groningerkrant.nl gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden. ROVAVO kan deze gebruikersvoorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op deze pagina te vinden zijn. Als u de website blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee onherroepelijk de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden.

Als u niet met de gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan of niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde gebruikersvoorwaarden, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. ROVAVO adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Informatieverstrekking

Wanneer u persoonsgegevens, technische kenmerken of andere informatie via de website verstrekt, gaat u ermee akkoord dat ROVAVO deze informatie verwerkt. U garandeert dat de informatie of het materiaal juist, volledig en actueel is en geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. De manier waarop wij omgaan met de door u verstrekte gegevens is vastgelegd in de privacyverklaring.

ROVAVO is niet aansprakelijk jegens u voor welke directe of indirecte schade dan ook. Gebreken van welke aard dan ook, teleurstelling bij u of afwijkingen ten opzichte van de door ons aangeboden diensten, geven generlei recht op schadevergoeding en/of verrekening. ROVAVO zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een eventueel geschil tussen een bezoeker c.q. gebruiker van de website en de klant of een derde.

Content

Iedereen kan op deze website zelf artikelen en afbeeldingen publiceren. Een artikel geeft uitsluitend de mening van diegene weer die het bericht heeft aangemeld en is niet noodzakelijkerwijs de mening van ROVAVO. ROVAVO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze inhoud en behoudt zich het recht om de informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen als deze in strijd is met de voorwaarden of schadelijk blijkt te zijn. ROVAVO controleert, al naar gelang de inhoud van de bijdrage, voorafgaand aan plaatsing, steekproefsgewijs na plaatsing en/of achteraf op basis van klachten.

ROVAVO brengt vraag en aanbod bij elkaar en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. Wanneer u een artikel aanlevert voor publicatie bent u zelf verantwoordelijk voor hetgeen u heeft aangeleverd. Indien u een bericht instuurt dat inbreuk maakt op het recht van anderen, handelt u in strijd met de voorwaarden en heeft ROVAVO het recht om eventuele financiële schade op u te verhalen. ROVAVO is op geen enkele wijze inhoudelijk of anderszins verantwoordelijk voor hetgeen op deze website wordt gepresenteerd.

Het is niet toegestaan om artikelen te laten plaatsen met betrekking tot seks, discriminatie, casino of gokken. Daarnaast mag een bericht géén affiliate links bevatten. Mocht dit wel het geval zijn, dan heeft ROVAVO het recht om het betreffende artikel per direct en zonder tegenbericht te verwijderen. ROVAVO rekent voor deze werkzaamheden een tarief van 150 euro exclusief btw. ROVAVO is niet verplicht tot terugbetaling van de door de gebruiker gemaakte kosten.

Nieuwsberichten die voldoen aan de voorwaarden en geen inbreuk maken op rechten van derden blijven voor onbepaalde tijd online. Dat houdt in dat de berichten online blijven zo lang dat deze website in het beheer is van ROVAVO. Bij een eventuele overname van bedrijfsactiviteiten zal gepoogd worden om de nieuwe eigenaar ook de content van deze website te laten overnemen. Nadat het artikel is gepubliceerd is het niet meer mogelijk teksten, afbeeldingen en links aan te passen.

Illegaliteiten

U mag de website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan gebruik te maken van tools om de website te doorzoeken, dan wel om de website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien. ROVAVO is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, direct of indirect, geleden door gepleegde strafbare feiten van derden, zoals hacking, DDoS-aanvallen, ransomware, virussen, malware, internetoplichting, afpersing via e-mail, phishing en dergelijke.

Rechtsgeldigheid

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden, de website en/of informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 juli 2020.