De Hoogte, Selwerd en Korrewegwijk willen wijken schoon houden

De Hoogte, Selwerd en Korrewegwijk willen wijken schoon houden

In de stad Groningen werkt de gemeente hard aan het schoon en netjes houden van de wijken. Toch scoren bepaalde wijken nog slecht als het gaat om zwerfafval.

In de wijken Selwerd, de Hoogte en Korrewegwijk is dit ook een van de grootste overlastpunten die door de bewoners zelf worden aangegeven. Veel van de overlast heeft direct verband met het gedrag van bewoners zelf, zoals het weggooien van afval op straat, (grof)vuil plaatsen naast containers of illegaal dumpen op andere plekken en ook honden laten poepen in speeltuinen en het niet opruimen. De gemeente ruimt vaak veel troep op, maar het netjes houden van de wijk is ook een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.

Vanuit de bewonersorganisaties Wijkbedrijf Selwerd en Goeie Buurt willen we de gemeente uitdagen om zelf een deel van de regie te nemen voor het schoonhouden van onze eigen wijk(en). We denken dat we een aantal taken van de gemeente kunnen overnemen en dit goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren. Daarnaast denken we als bewonersorganisatie ook beter in staat te zijn onze medebewoners bewuster te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in het netjes houden van de wijk. Bepaalde ongewenste gedragen hopen we te kunnen verminderen

Buurtconciërge

Om de wijk netter en schoner te maken willen we een aantal taken gaan uitvoeren. Ten eerste willen we aan de slag met het zwerfafval. Wijkbedrijf Selwerd heeft al zijn eigen Buurtconciërge, één van zijn taken betreft het lopen van zwerfvuilrondes met vrijwilligers. Deze rondes willen we uitbreiden in zowel Selwerd als de Hoogte en Korrewegwijk. Voor deze taak alsmede voor de verdere taken uit deze challenge willen we ook een buurtconciërge aanstellen in de Hoogte en Korrewijkwijk. Een buurtconciërge die werkt voor de gemeente en woningcorporaties, maar onder de regie van de bewoners is. Een eigen Buurtconciërge voor de Hoogte / Korrewegwijk is nodig om de diverse taken te coördineren en voor het signaleren van de problemen in de wijk en daaropvervolgens actie te ondernemen.

Eigen beheer

Ten tweede willen we de bijplaatsingen en illegale dumpingen aanpakken. We willen bewoners zelf beheerder maken van een ondergrondse container. Ze houden toezicht en krijgen voorrang bij stadsbeheer als ze een melding maken. Deze bewoners krijgen een kleine beloning of vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. Daarnaast willen we in staat zijn eventueel zelf spullen weg te brengen naar de milieustraat. Daarvoor willen we een eigen busje met aanhanger aanschaffen. Met vrijwilligers kunnen we dan zelf afval wegbrengen. We willen dan afspraken maken met stadsbeheer dat we het afval gratis kunnen aanbieden. We willen niet alle bijplaatsen en illegale storingen zelf opruimen, maar wel een deel. We denken dat we met een team van vrijwilligers de gemeente hierin deels kunnen ontlasten en we zien het ook als een mooie taak voor een stuk maatschappelijke participatie van bepaalde wijkbewoners.

Afvoer grofvuil

Als laatste willen we bewoners helpen die in de knel zitten als het gaat om grofvuil. De gemeente haalt niet meer kosteloos het grofvuil op. Aanbieden van grofvuil kost rond de 30 euro. Geen hoog bedrag, maar voor mensen met alleen AOW of bijstandsuitkering of in de schuldsanering vaak toch zo hoog dat ze er geen gebruik van maken, er zijn vaak andere prioriteiten. Mensen met lichamelijke klachten kunnen vaak grofvuil zelf niet meer goed afvoeren of aanbieden. We willen deze mensen helpen met het afvoeren en opruimen van hun grofvuil. Als we als bewonersorganisatie vinden dat er een maatschappelijke noodzaak is om mensen op dit gebied te helpen willen we met vrijwilligers het afval afvoeren. Ook hiervoor willen we gebruik maken van een busje met aanhanger.

Ambitie

Er zijn al verkennende gesprekken geweest met de gemeente, het Wijkbedrijf, Goeie buurt en Floreshuis. Een samenwerking tussen de wijken Selwerd, de Hoogte en Korrewegwijk op dit gebied zou er wel makkelijker toe leiden om de ambitie die er is ook echt waar te maken. We kunnen gebruik maken van elkaars netwerk en de infrastructuur van al lopende projecten. Voor de continuïteit en verantwoordelijk is het goed om twee buurtconciërges aan te stellen (zie voorbeeld functieprofiel in bijlage). Daarnaast moet er een goede coördinator komen voor de ritten en hulpvragen. Op deze manier hebben een paar mensen een duidelijke verantwoordelijkheid en heb je een stabiele factor binnen de projecten.

In de periode van 1,5 jaar, 2018 en 2019, willen we het project goed neerzetten en groeien naar de volgende resultaten.

  • Minimaal twee zwerfvuilrondes per week, wat moet leiden tot een duidelijke daling van het zwerfvuilprobleem zoals aangeven door bewoners;
  • Minimaal 5 hulpvragen uitvoeren of bijplaatsen / stortingen per week wegbrengen;
  • De Buurtconciërge is een bekende in de wijk en heeft een goed netwerk tussen bewoners en organisaties;
  • De Impact en voorbeeldfunctie heeft als gevolg dat bewoners minder ongewenst gedrag laten zien.

Foto: Goeie Buurt