Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit 'het bouwen van een bouwwerk'

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit 'het bouwen van een bouwwerk'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum;

Gelet op het bepaalde in artikel 1:3, vierde lid en de artikelen 4:81 tot en met 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), artikel 1.2 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.33, tweede lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)

BESLUIT:

beleidsregels vast te stellen voor het intrekken van omgevingsvergunningen voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo.

Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. In artikel 2.33 van de Wabo zijn de verplichtingen dan wel mogelijkheden over het intrekking van omgevingsvergunningen geformuleerd. Hierin is bepaald op welke gronden het college een omgevingsvergunning kan of moet intrekken. Met deze beleidsregel stelt het college het beleid vast wanneer wordt overgegaan tot gebruikmaking van de bevoegdheid tot het intrekken van een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’.

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunningen kunnen worden verleend voor activiteiten met een aflopend of eindig karakter zoals bijvoorbeeld bouwen, slopen, vellen van een houtopstand en het wijzigen van een monument en heeft in beginsel een onbeperkte geldigheidsduur. Omgevingsvergunningen kunnen ook worden verleend voor activiteiten die een permanent of doorlopend karakter hebben zoals het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Dat type omgevingsvergunning blijft in beginsel zijn werking behouden voor onbeperkte duur.

Er wordt op jaarbasis een aanzienlijk aantal omgevingsvergunningen verleend, zowel aan particulieren als aan bedrijven. De meeste van de vergunde activiteiten worden ook binnen een afzienbare termijn, nadat de omgevingsvergunning is verleend, uitgevoerd. Het komt echter ook voor dat er geen of pas na een aantal jaren gebruikt wordt gemaakt van de verleende omgevingsvergunning. Daardoor ontstaat een zogenaamde ‘slapende’ omgevingsvergunning waarbij de feitelijke situatie anders is dan de vergunde dan wel planologisch vastgelegde situatie. Omdat dit onwenselijke situaties kan opleveren, wil het college over kunnen gaat tot het intrekken van dergelijke ‘slapende’ omgevingsvergunningen. Om duidelijkheid te scheppen in welke gevallen het college hiertoe overgaat, is dat in deze beleidsregel uitgewerkt.

Vooropgesteld is dat het intrekken van omgevingsvergunningen betrekking heeft op het beëindigen van de geldigheidsduur van omgevingsvergunningen die nog niet uitgewerkt zijn. In het beleid gaat het om het omgevingsvergunningen voor het ‘bouwen van een bouwwerk’, waarbij nog niet tot het bouwen van de vergunde bouwwerken is overgegaan dan wel waarbij tijdens het bouwen de werkzaamheden worden gestaakt.

Inzage

Een volledig digitale versie van het beleid is te raadplegen via de website van de gemeente www.loppersum.nl.

U kunt de beleidsregel ook inzien op het gemeentehuis aan de Molenweg 12 te Loppersum, dit kan gezien de maatregelen rondom corona, alleen op afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente, 0596 – 548200.

Loppersum, 1 september 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum

Foto: Gemeente Loppersum