Coalitieakkoord gemeente Eemsdelta: ‘Samen werken aan onze toekomst’

Coalitieakkoord gemeente Eemsdelta: ‘Samen werken aan onze toekomst’

Met lef, ambitie en enthousiasme voor inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers een toekomstbestendig en leefbaar Eemsdelta realiseren. Waarbij we streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen mee doet. Dat is de missie van de vier politieke partijen die het coalitieakkoord voor de gemeente Eemsdelta 2021-2026 hebben gesloten.

Als titel voor het coalitieakkoord is gekozen voor: ‘Samen werken aan onze toekomst’. Samen met de per 1 januari 2021 benoemde waarnemend burgemeester Gerard Beukema willen wethouders van Lokaal Belang Eemsdelta (Annalies Usmany-Dallinga en Jan Menninga), ChristenUnie (Meindert Joostens), VVD (Hans Ronde) en CDA (Pier Prins) het dagelijks bestuur van Eemsdelta vormen. De benoeming staat gepland op 4 januari 2021.

Akkoord gericht op draagvlak
Het coalitieakkoord is tot stand gekomen na een formatieperiode onder leiding van Anno Wietze Hiemstra die het coalitieakkoord heeft afgerond. Volgens de samenstellers gaat het niet om een ‘dichtgetimmerd’ coalitieakkoord en is het gericht op maximaal draagvlak in de samenleving en gemeenteraad. Ze willen in de komende 5,5 jaar ‘fors aan de slag met de uitdagende strategische opgaven en de ontwikkelkansen’.

Als fundament voor het coalitieakkoord is gekozen voor de zes maatschappelijke uitdagingen, die in oktober 2019 zijn vastgesteld in de Toekomstvisie “Eemsdelta Dichtbij!” door de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het gaat om 1) Aardbevingen de baas, 2) Meer mensen aan de slag, 3) Voorbereid op minder mensen en het binden van jongeren, 4) Toekomstbestendige zorg en ondersteuning, 5) Verduurzamen van de energiebehoefte en 6) Recreatie en Toerisme.

Portefeuilleverdeling
In het coalitieakkoord is de portefeuilleverdeling van de vijf wethouders overeengekomen. Deze wordt in de eerste collegevergadering na de benoeming definitief gemaakt. De verdeling ziet er als volgt uit:

Annalies Usmany-Dallinga (Lokaal belang Eemsdelta):
Ruimtelijke ordening en ontwikkellocaties, wonen en welzijn, volkshuisvesting, versterkingsopgave, Nationaal Programma Groningen (NPG), centrummanagement/stadspromotie

Jan Menninga (Lokaal belang Eemsdelta):
Financiën en belastingen, gebiedsregie/leefbaarheid, sport en vergunningverlening

Meindert Joostens (ChristenUnie):
Zorg, Wmo, onderwijs, kunst en cultuur, participatie, milieu/afval/duurzaamheid, Wadden (ontwikkeling kustgebied)

Hans Ronde (VVD):
Werk/participatie/inkomen, economie, verkeer en vervoer, armoedebeleid, energietransitie/klimaatadaptatie, informatisering en automatisering, inkoop/aanbesteding

Pier Prins (CDA):
Jeugdzorg, vastgoed/grondexploitaties, monumentenzorg, toezicht/handhaving, recreatie/toerisme, landbouw/natuur en beheer openbare ruimte

Benoeming wethouders 4 januari
De voordracht tot benoeming van de wethouders staat op de agenda van de eerste raadsvergadering van de gemeente Eemsdelta. Dat gebeurt op maandag 4 januari 2021, vanaf 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Delfzijl. Dan wordt ook de uit 29 personen bestaande gemeenteraad geïnstalleerd. De bijeenkomst is via een livestream te zien en beluisteren.

Foto: Gemeente Loppersum