Gemeenteraad discussieert over studentenhuisvesting

Gemeenteraad discussieert over studentenhuisvesting

GRONINGEN – De gemeenteraad discussieerde tijdens de laatste raadsvergadering over studentenhuisvesting in Groningen.

Voordat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden op 21 november vond er nog een raadsvergadering plaats. Onderwerpen als studentenhuisvesting, revitalisering woonschepenhaven en plannen voor wijkvernieuwing in enkele wijken stonden op de agenda.

Studentenhuisvesting

Eerder heeft de gemeenteraad een hoorzitting georganiseerd waarbij met diverse betrokkenen van onderwijsinstellingen is gesproken over de krapte aan woonruimte voor studenten. Ook zijn er schriftelijke vragen gesteld aan het college over deze problematiek. Vooral internationale studenten, die in steeds grotere getale naar de stad komen, hebben moeite om woonruimte te vinden. Vooralsnog ziet het college de oplossing in het vergroten van het aanbod door meer te bouwen.

Woonschepenhaven

De revitalisering van de woonschepenhaven is op enkele punten na afgerond, maar de SP-fractie had een aantal vragen over nog niet afgehandelde zaken naar aanleiding van klachten van bewoners van de woonschepenhaven. De vragen en de reactie van het college van B&W hierop kwamen in de vergadering aan de orde.

Wijkvernieuwing

De raad besprak de nader uitgewerkte plannen voor wijkvernieuwing in de wijken Selwerd, Beijum, de Wijert en Indische buurt/de Hoogte. In afstemming met betrokken woningcorporaties zijn de plannen aangescherpt en was het aan de raad om een oordeel hierover te geven. Met de wijkvernieuwingsvisie wil de gemeente dat iedere Stadjer tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving.

Verder kwamen er nog enkele onderwerpen kort aan de orde: de prognose over de uitgaven voor jeugdhulp (hoe houdt de gemeente de kosten van jeugdhulp in de hand), de evaluatie van Koningsdag (met name de overschrijding van het budget) en de analyse van grofvuil. Daarbij ging het erom of het gratis van huis ophalen van grofvuil al dan niet opnieuw moet worden ingevoerd.

Foto: Wikipedia