Waterbedrijf vraagt aandacht voor schoon drinkwater

Waterbedrijf vraagt aandacht voor schoon drinkwater

PROVINCIE – Het grootste deel van ons drinkwater komt uit de grond. Daarom moeten we het grondwater zo schoon mogelijk houden en de grondwatervoorraden beschermen. Bewoners van grondwaterbeschermingsgebieden kunnen hierbij helpen.

De twee grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Groningen zijn Onnen – De Punt en Sellingen. Uit onderzoek van de provincie en Waterbedrijf Groningen blijkt dat inwoners uit deze gebieden meer willen leren over wonen in een grondwaterbeschermingsgebied. Inwoners van de beide grondwaterbeschermingsgebieden ontvangen daarom deze week informatie over het beschermen van drinkwaterbronnen thuis.

Informatiebehoefte

Vorig jaar hebben de provincie en Waterbedrijf Groningen onderzoek uitgevoerd onder inwoners van grondwaterbeschermingsgebieden Onnen-De Punt en Sellingen. Hieruit blijkt dat tweederde van de mensen die meededen aan het onderzoek de regels niet kent, maar openstaat voor informatie over de regels die er zijn. Driekwart weet dat ze in een grondwaterbeschermingsgebied wonen en 98% weet dat er een waterwingebied in de buurt is. Bijna 9 op de 10 inwoners geven aan meer informatie te willen over het wonen in een grondwaterbeschermingsgebied. Aan het onderzoek hebben 262 inwoners meegedaan.

Adviezen

In een grondwaterbeschermingsgebied gelden enkele regels. Het doel van deze regels is te voorkomen dat er vervuiling in de bodem en uiteindelijk in het grondwater terecht komt.

De praktische regels zijn:

  1. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen moet worden vermeden.
  2. Het is verboden om dieper dan 3 meter te graven.
  3. Het is verboden om een warmtekoudeopslag-installatie (WKO) in de grond aan te leggen.
  4. Het is verboden een (grond)waterput aan te leggen.
  5. Bij het gebruik van bouwmaterialen moet gelet worden op de milieueffecten. Zo zijn koperen of zinken dakgoten niet gewenst.
  6. Buiten klussen aan de auto en de auto parkeren kan alleen op verhard terrein.
  7. Auto wassen zonder chemische middelen of in de wasstraat.

Waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied

In een waterwingebied wordt grondwater gewonnen. Er mogen alleen activiteiten plaatsvinden voor de drinkwaterproductie. Op deze manier wordt voorkomen dat het grondwater rond de putten vervuild. Om dat gebied heen ligt het grondwaterbeschermingsgebied: hier mogen meer activiteiten plaatsvinden, zoals wonen, maar dan wel met de speciale regels die hier gelden. Dit vanwege de kwetsbaarheid van het gebied. Regenwater dat hier valt, zakt in de bodem en stroomt binnen enkele jaren door de bodem naar de waterputten. Als er vervuiling in de grond zit, stroomt dat met het regenwater mee naar de grondwaterbronnen. Daarom willen we in een grondwaterbeschermingsgebied ook zo min mogelijk vervuiling.

Drinkwater nu en in toekomst

Door droogte, verzilting en een toenemende watervraag staan drinkwaterbronnen onder druk. Ook vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens beïnvloedt de kwaliteit van de bronnen. Daarom schenken we op diverse manieren aandacht aan het beschermen van de bronnen en aan het zuinig omgaan met drinkwater. Op de website beschermjedrinkwater.nl is meer informatie te vinden.

Rollen provincie en waterbedrijf

Provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen werken nauw samen bij het beschermen van de drinkwaterbronnen. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater. Het waterbedrijf pompt het grondwater op, zuivert het tot drinkwater en levert het aan de klant.

Foto: Provincie Groningen