Column: Je bent zelf de beste garantie voor succes

Column: Je bent zelf de beste garantie voor succes

COLUMN – Opgedrongen linkse afhankelijkheid en rechtse versnippering maakt Nederland niet toekomstbestendig.

De 21ste eeuw wordt het Antropoceen genoemd, zogenaamd het tijdperk waarin de effecten op klimaat en atmosfeer door de mens niet meer te ontkennen zijn. Het valt niet te betwisten dat alles wat je doet in je leven een bepaald effect heeft. Echter gebeurt er zoveel meer om ons heen zonder tussenkomst van de mens, waarop we geen invloed hebben. Doordat menselijke activiteiten eenzijdig zijn gemodelleerd in een model en modellen in plaats van de werkelijkheid meer leidend worden, lijkt het alsof we ons steeds meer bevinden in een virtuele simulatie die minder en minder recht doet aan wie we zijn en wat er daadwerkelijk om ons heen gebeurt. Wet- en regelgeving wordt gebogen tot een strafsysteem dat straft als het model claimt dat je fout doet. Of het daadwerkelijk zo is, is nog maar de vraag. Zo bepaalt Nederlands coronabeleid dat als je natuurlijk gedrag vertoont waarbij het normaal is dat je bekenden ontmoet binnen 1,5 meter afstand, je crimineel gedrag vertoont. Je krijgt niet alleen een boete maar tevens een strafblad. Echter is het blijkbaar wel mogelijk om menselijkheid boven een model te plaatsen, gezien de wijze waarop met het koningspaar en minister Ferd Grapperhaus wordt omgegaan bij overtreding van de 1,5 meter. Dus het kan wel! Het is ook opmerkelijk dat in landen met vergelijkbare inkomens de hoogte van de coronaboete zo kan verschillen voor hetzelfde gezondheidsrisico en ze in België wel in staat zijn om geen onderscheid te maken voor het koningshuis. 

Laten we stellen dat het Antropoceen om de 21ste eeuw aan te duiden, een uitstekende beschrijving is, als we het anders definiëren dan dat de mens van alles de schuld krijgt, zelfs als zogezegde negatieve effecten alleen in een simulatie bestaan. Het achtervoegsel -ceen is afgeleid van het Griekse ‘kainos’, wat nieuw betekent. ‘Antropo’ is afgeleid van het Griekse anthropos, wat mens betekent. Daarmee is het logischer, ook in het licht van alle maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen, om de 21ste eeuw te zien als het begin van het tijdperk waarin het ‘menszijn’ centraal staat. De eeuw waarin we de kracht en meerwaarde van ‘menszijn’ (her)ontdekken en hoe we daar uiting aan geven. 

Het is een definitie die veel meer recht doet aan de ‘goedheid’ die in de meerderheid van de mensen schuilt. Als je je dagdagelijkse leven namelijk in ogenschouw neemt, dan staat dat voor de meesten onder ons op positief vlak in schril contrast tot het negatieve mensbeeld dat de media ons dagelijks voorschotelt. De mediabeelden beperken zich hooguit per dag tot de tijd die je eraan zelf besluit te besteden. Hoe minder je dat doet, hoe meer tijd je hebt waarin je andere mensen daadwerkelijk kan ontmoeten, ervaringen delen en het samen ervaren van het bestaan van elkaar en de wereld om ons heen. Op jouw microniveau is er naar grote waarschijnlijkheid geen milieu-, klimaatprobleem, racisme, corona, dood en verderf, individualisme… Het doet in je leven pas intrede als je media en politiek toegang verleent tot je leven. 

Als het Antropoceen iets behoort te representeren in de 21ste eeuw dan is het juist dat we beseffen dat de meerderheid van de mensen in het leven goede bedoelingen hebben en dat het hoogtijd wordt dat de massa het juk van media en politiek afgooit om in verbinding samen te bouwen aan de liefdevolle samenleving die we voor ogen hebben en deze ook op rechtvaardige wijze de benodigde bescherming bieden. 

Dat geldt ook op landsniveau. Pas als een land zichzelf als volwaardig ziet, kan zij een gelijkwaardige, respectvolle, onafhankelijke relatie met andere landen aangaan. In die zin: “Nederland, eerst!” Daarbovenop dient zij de Europese Unie (EU) en andere collectieve destructieve constructen af te wijzen, zolang deze beleid voeren ten koste van Nederland en/of ander deelnemend land. In een verenigd Europa dient namelijk centraal te staan dat het een meerwaarde is voor alle deelnemende landen. De realiteit staat hier voor vele EU landen haaks op.

Het is opmerkelijk met welke motivatie ‘black Americans’ zich op dit moment scharen achter Trump voor herverkiezing op 3 november 2020. De democraat Vernon Jones die het voor Trump opnam tijdens een toespraak op de Republican National Convention, Kimberly Klacik die liet zien hoe Baltimore erbij ligt na decennia van democratisch bestuur en politiek activiste Candace Owens bijvoorbeeld. Allen beschrijven ze de democratische politiek in vergelijkbare termen zoals, de leiders van de Coalition of African American Pastors (CAAP), Bill en Deborah Owens:

“So, in this country the Democrats and these rioters call so bad, I was able to be successful because I earned it,” he continued. “We were taught to earn it. But, the Democrat Party teaches you the government will take care of you. I won’t have that. Black people can do better. It’s a lie that people cannot achieve in America – a lie.”

Exact dezelfde afhankelijkheid dringen linkse partijen aan Europese onder- en middenklasse op. Want dit is niet links beleid dat selecteert op kleur, maar op klasse. Voor wie dacht dat de klassenstrijd voorbij was, helaas klassenverschillen zijn altijd gebleven. Een significante groep die in achterstandswijken wonen zonder baan, ongeacht kleur, krijgt bijstand, voedsel-, kleding-, vakantiebanken, een gratis computer, koelkast, vrijstelling van gemeentelijke belastingen, alle toeslagen in ruil voor het levenslang uit handen geven van je zelfbeschikkingsrecht aan de linkse politiek. Je ketent hiermee jezelf. En hoe groter in aantallen de onderklasse als groep wordt en die afhankelijkheid groeit, hoe meer mensen van de middenklasse onrechtmatig worden meegetrokken in die onderklasse. Want al die ‘sociale’ steun moet gefinancierd worden en dat doet de bovenklasse in ieder geval niet. Steeds meer en/of hogere belastingen worden opgelegd aan de middenklasse, waardoor uiteindelijk als de middenklasse verdwenen is door deze ‘sociale’ uitholling en allen tot onderklasse veroordeeld zijn, hun collectieve stem met het opdrogen van de bron van dit ‘sociale systeem’ verdwijnt, waardoor slechts een hongerige massa overblijft. Aan de bepleiters van het basisinkomen, hiermee creëer je exact dezelfde overgrote onderklasse en knecht je jezelf definitief.

Sinds 1945 werd de Nederlandse landelijke politiek in die 75 jaar vooral beheerst door CDA en/of partijen die later opgingen in het CDA (54,85 procent van de zetels), PvdA (20,95 procent van de zetels) en VVD (18,09 procent van de zetels). Bij de aanname dat het huidige kabinet haar kabinetstermijn van vier jaar zal uitzitten, is dat pas het twaalfde van de 31 kabinetten die erin slaagt haar termijn uit te zitten. Merendeel van deze ‘succesvolle’ kabinetten waren centrum rechts(-centrum links). 

Bij de provinciale verkiezingen gold voornamelijk tevens een hegemonie van CDA, PvdA en sinds 1995 ook VVD. Dit werd in 2019 doorbroken door het Forum voor Democratie (FvD).

Bij de gemeentelijke verkiezingen werd de PvdA en CDA hegemonie vanaf 2002 doorbroken door lokale partijen met nog één uitzondering in 2006 met een overwinning door de PvdA.

De verkiezingsresultaten op provinciaal en gemeentelijk niveau tonen dus aan dat de aloude macht breekt. Zou dat de reden zijn dat de bevolking steeds verder de duimschroeven aangedraaid krijgt in de vorm van angst zaaien en lastenverzwaringen? Dat de jongeren op ‘revolutionaire’ wijze door Rutte verleid worden met een podium dat enkel de schijn heeft dat het er voor hen is? Vinden deze jongeren het niet merkwaardig dat generaties voor hen nooit dat podium hebben gekregen: het kabinet vindt blijkbaar dat de rechten van mensen tussen zogenaamde boomers en jongeren en de kinderen die erna komen er niet toe doen. Denken de jongeren nu echt dat voorgaande generaties geen bal g(a)(e)ven om leefmilieu en klimaat? Als je dat gelooft, dan heeft de gouvernementele indoctrinatie uitstekend haar werk gedaan. Dan wordt het hoogtijd dat de jongeren een keer oprecht interesse gaat tonen naar wat andere generaties van leefmilieu en klimaat vinden. Daartussen ook ouders van jonge kinderen die stemloos na deze jongeren komen. Denk je nu echt dat deze ouders de toekomst van hun jonge kroost op het spel willen zetten? 

En zet de lokale trend van de gebroken macht door tijdens de landelijke Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart volgend jaar?

Dat we als samenleving geconfronteerd worden met een klassen- in plaats van rassenstrijd, bewijst de gemeente Oldambt in Oost-Groningen, waar de bevolking nog overwegend blank is. De provinciale verkiezingen in Groningen worden sinds 1946 vooral gekenmerkt door een 65-jarige overheersing van PvdA. In 2015 werd de grootste partij op het Provinciehuis de SP. GroenLinks nam in 2019 het stokje over door een grote overwinning in de Stad Groningen. Want op het Groninger platteland heeft GroenLinks geen draagvlak. Één-op-één 74 jaar lang allemaal partijen van linkse signatuur.  

Verder inzoomend op de gemeentelijke verkiezingsresultaten in de gemeente Oldambt en voormalige gemeenten, zijn het de Communistische Partij van Nederland (CPN) en PvdA die tot heden voornamelijk de dienst uitma(a)k(t)en. Alleen in 1994 en 2002 kwamen lokale partijen om de hoek kijken en in 2014 werd de SP hier als grootste verkozen. Al 75 jaar is links dus aan de macht in de gemeente Oldambt. Die heerschappij heeft opgeleverd dat het achterland van die gemeente steeds meer afgezonderd raakt van de buitenwereld. Het wegonderhoud is buitengewoon ondermaats en het gemeentelijk beleid lijkt er vooral op gericht haar verantwoordelijkheid af te schuiven door langs wegen met verkeersborden te strooien die waarschuwen voor gevaarlijke hobbels en scheuren. Degelijk openbaar vervoer ontbreekt, voorzieningen zijn ondermaats, werkgelegenheid is dun bezaaid en voor kwalitatieve zorg of (basis)onderwijs moet je vaak naar de andere kant van de provincie rijden. Het enige wat gemeentelijke en provinciale politici aan Oost-Groningers te bieden hebben, is publiekelijk te verzuchten dat deze mensen niks willen. De kosten op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen swingen de pan uit, omdat net zoals de democraten in de Verenigde Staten, ze enkel meer afhankelijkheid aanreiken, maar nooit een economisch perspectief waarbij mensen de mogelijkheid krijgen zichzelf uit armoede te verheffen. Ookal zijn er ook genoeg succesvolle inwoners in deze gemeente, wat deze linkse partijen voornamelijk belichten en nog meer voeden met hun falende beleid is de door hen geknechten in plaats van te investeren in de succesvolle onafhankelijken, die er wel degelijk genoeg zijn in de gemeente, maar genoodzaakt zijn overdag werk, onderwijs en zorg aan de andere kant van de provincie te zoeken, omdat deze partijen al 75 jaar verzaken om te werken aan economisch perspectief dat de meerderheid uit de onderklasse kan verheffen. 

Een betere toekomst krijg je immers niet door blijvend je hand op te houden en te blijven zwemelen in afhankelijkheid, maar door te beseffen dat iedereen het recht heeft op een toekomst, een gezond zelfbeeld en self-empowerment. Niemand heeft het recht om blijvend mensen naar beneden te schoppen en al helemaal de overheid niet. Alleen het individu zelf, kan zichzelf uit armoede tillen, gewoonweg omdat hij het best weet wat zijn behoeften zijn. En hoe lager je je begeeft op de klassenladder, hoe harder je zal moeten werken om hogerop te komen, maar daarin wordt geen onderscheid gemaakt met enig ander. Ieder die is voorgegaan heeft keihard moeten werken om hogerop te komen en allen die dat deden weten dat de zelfwaarde die je daarmee verdient volledig de moeite waard is om voor te knokken. Dus voor wie dat geldt: stop met het naar beneden trappen van je kinderen, zoals linkse partijen dat bij jou doen en verhef hen, biedt hen de benodigde steun tot een succesvolle toekomst.

Als het Antropoceen ergens zou voor moeten staan is het besef dat iedereen het recht heeft op een volwaardig leven, iedereen het recht heeft om gewaardeerd te worden voor wie die is, ongeacht wat dan ook en het hoogtijd is dat gewone mensen vol vertrouwen werken aan de kwalitatieve toekomst die ze voor ogen hebben. Het Antropoceen dient de eeuw te zijn waarin de onderklasse door hard werken haar recht leeft om als vol te worden aanzien. Dat elk mens van eenvoudige komaf zelf in gezamenlijkheid met de gehele samenleving kiest waar de toekomst van Nederland dient heen te leiden. Geboren en/of getogen, afgegleden naar de onderklasse staat niet synoniem met dom zijn. Je bent daarin ook geen uitzondering. Er zijn velen naast je en zo zijn er ook velen die de onderklasse weer ontstegen zijn. 

Domme mensen heb je evenredig in onder-, midden- en bovenklasse. Je intelligentie en overige potentie is namelijk bij geboorte in zekere mate al bepaald. Een bepaalde klasse biedt hooguit moeilijkere of makkelijkere ontwikkelingskansen. En het desastreuze van een domme bovenklasse is dat door geld en macht zij met regelmaat onterecht een hogeschool of universitair diploma behalen waardoor zij toegang krijgen tot bepaalde maatschappelijke posities waarvoor zij alle geschiktheid ontberen en daardoor veel schade kunnen aanrichten aan de samenleving ten koste van de Nederlandse welvaart.

Ook daarvoor dringt de tijd dat het talent uit onder- en middenklasse haar gebrek aan zelfvertrouwen ontstijgt en met hard werken leeft waarvoor zij in aanleg geschikt is. Als er mensen zijn die in deze tijd Nederland succesvol de toekomst kunnen inleiden, dan is het juist onder- en middenklasse, die weet hoe het is om ontberingen te moeten doorstaan. Die weet hoe het menszijn is verweven met het beschikbaar zijn van de ruimte om keuzes te kunnen maken die goed zijn voor mens, milieu en samenleving. Beter dan de huidige onkundige elitaire arrogantie die de Brundtland definitie voor duurzame ontwikkeling over het voorzien in de behoeften van toekomstige generaties onnadenkend napapegaait, maar feitelijk niet weet waarvoor het staat en hoe je dat bereiken kunt. 

Feitelijk hebben ze zich verlaagd tot de geitenwollensokkentypes van vorige eeuw, maar nu in maatpak. Die zich laven aan vegan ‘vlees’ met E-nummers en allerlei additieven die niet in een gezond lichaam thuishoren, het ‘zuiver’ afkopen van hun ziel met CO2-compensatie, het vrijheid blijheid overconsumeren van energie dankzij de salderingsregeling van zonnepanelen, het voltanken van hun Tesla met vergroende elektriciteit door middel van het kopen van Garantie van Oorsprong certificaten en het hypocriet vliegen naar ski-oorden en verre zonnige stranden. 

Als linkse politici maar enigszins hadden ervaren wat armoede is, zouden ze zich kapot schamen met de aalmoes van afhankelijkheid waarmee ze de mensen die dagdagelijks in armoede leven na schoppen. Er is niets mensonterender dan niet alleen toekijken hoe anderen dagelijks moeten strijden, maar ook nog eens een extra zetje te geven dieper de ellende in. 

Wie er nog steeds van overtuigd is dat communisme en socialisme mensen uit ellende verheft, moet zijn volgende vakantie maar eens boeken naar Oldambt en omgeving en praten met velerlei mensen. In 75 jaar hebben dit soort politici alleen maar een steeds zwartere toekomst aan de bevolking tentoon gespreid. Het ‘gelijkwaardige’ en ‘sociale’ waarvoor deze stromingen theoretisch staan, is een rookgordijn ten aanzien van de realiteit. De ‘status quo’ die deze zogenaamde gelijkheid met zich meebrengt, zorgt ervoor dat niemand zijn klassenrealiteit op dat moment nog kan ontstijgen, noch naar verhouding beloond zal worden voor wat hij heeft geleverd. Er is niets asocialer dan luiheid en hardwerken hetzelfde te belonen. Elk mens wordt vrij geboren en dient het recht te hebben in vrijheid te kiezen welke koers zijn leven volgt en daarvoor hard te mogen werken, ongeacht de klasse waarin je geboren bent.

Het lage zelfbeeld waaronder vele mensen (on)bewust lijden, past niet meer. Dat de vanouds dominerende politici bepalen waar deze samenleving heen gaat, past niet meer. Ook de centrum-rechtse partijen CDA en VVD hebben aangetoond onvoldoende antwoorden te hebben op de huidige maatschappelijke vraagstukken en niet in staat te zijn de digitalisering ten behoeve van het verbeteren van mensenlevens te laten werken. In tegendeel, ze laten mensen voegen naar simulaties. Ook komende Tweede Kamerverkiezingen komen naast FvD en PVV weer nieuwe partijen met een rechts geluid op en zo raakt het politieke landschap aan rechterzijde steeds verder versnipperd. Door verdeeldheid kunnen ze onvoldoende weerstand bieden tegen de linkse indoctrinatie. 

75 jaar aan verleden heeft uitgewezen dat kiezers bij voorkeur vooral rond het centrum stemmen. Maar juist daar heeft CDA en VVD onder Rutte bewezen dat zij nog liever de waarden waarvoor zij claimen te willen staan, opzij schuift om haar zelfgekozen cordon sanitaire richting FvD en PVV in stand te houden, en zo links beleid tot wetten te smeden. Hierdoor hebben zij niet alleen de centrum(-rechtse) kiezer, de grote meerderheid, buiten spel gezet, maar tevens ook hun achterban van landbouwers en mkb-ers verloochend. Alsook is daarmee de geloofwaardigheid van kwalitatief onderwijs, wetenschap en innovatie onderuit gehaald. Want het draait niet meer om kwaliteit en waarheidsvinding, maar ‘schijn’ duurzaamheid: snel geld verdienen over de rug van de armlastige onder- en middenklasse, waarbij het geoorloofd is om alle leven op aarde (blijvend) te schaden. Zo verkeren nu vele kiezers in het spagaat waarbij ze niet langer weten welke partij Nederland een gezonde robuuste toekomst heeft te bieden. 

Beste onder- en middenklasse, is dit de weg om te bewandelen? Dat ‘snelle’ jongens in (linkse) schapenjas zonder enige kennis van zaken via allerlei kanalen van bedrijfsleven, overheid, media tot milieuorganisaties de milieu- en klimaatthematiek kapen ten gunste van winstmaximalisatie en daarbij niet schromen met het continueren van de verkettering van ter zake deskundige milieu- en klimaatspecialisten? Want dat spel is afgelopen decennium alleen maar harder gespeeld. Geloof je echt door het inruilen van de huidige betrouwbare, energiezuinige en betaalbare energievoorziening voor onbetrouwbaar, energie-intensief en energieslurpend zon en wind milieu en klimaat beter te maken? Gaan we dan op de momenten dat het niet waait of de zon schijnt allen weer ons verwarmen aan een houtvuurtje? Hoe duurzaam denk je dat dat is? 

Er is geen enkel bezwaar om een bestaande energievoorziening duurzamer te maken. Er zullen weinig mensen zijn die daarop tegen zijn. Maar in de huidige samenleving met bijna 8 miljard mensen op aarde kunnen we niet allen terug naar een berenvelletje, speer en vuur. Juist de industrie heeft ons in het verleden de welvaart gebracht om in milieu en duurzaamheid te kunnen investeren. En juist deskundige mensen met een gezond zelfbeeld hebben de samenleving verder gebracht. Al ruim 30 jaar houdt ontwikkelingssamenwerking ontwikkelingslanden ook in afhankelijkheid, terwijl er gigantisch veel geld voor opgehaald is in Westerse landen, onder andere door kinderen. Ook zij verdienen na vele decennia de ruimte zich te mogen ontwikkelen.

Alleen als elk individu vanaf nu start met zijn verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de gevolgen draagt voor zijn eigen keuzes, het eigen leven in handen neemt, zal de koers van onze toekomst in positieve zin wijzigen. Investeer daarbij in kwalitatieve kennis, vaardigheden en ervaring, zodat je terzake deskundig bent en anderen je niet zomaar wat kunnen wijsmaken. Het is tijd voor de ‘eeuw van de mens’: weg met de afhankelijke armoede overal ter wereld; verwelkom wie je daadwerkelijk bent en schep de betere toekomst die je voor ogen hebt. Dat is het enige waarvoor het Antropoceen zou moeten staan! Zoals ‘black Americans’ kan íedereen beter. Wat je huidskleur ook is: empower jezelf! Je verdient het.

Over de auteur

Deze column is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving.

Foto: Vicki Van Lommel