Column: Hugo weer

Column: Hugo weer

COLUMN – Hoewel volledig volgens het rijksvaccinatieprogramma ingeënt kreeg ik als jongetje van vijf jaar de bof. Er kwamen voor mij onbekende jongens op bezoek die omstandig belangstelling toonden en als ze de kans kregen mij zelfs aanraakten. Mijn moeder zei dat die jongens mij allemaal beterschap wensten. Jaren later vertelde ze me echter dat ze de ziekte kwamen ‘halen’, met andere woorden ze kwamen bij mijn bed om zich te laten besmetten. Op jonge leeftijd de bof doorgemaakt hebben betekent dat je op later leeftijd ertegen beschermd bent. Een volwassene die de bof krijgt heeft namelijk kans om impotent te raken.

Het was in een tijd dat de overheid het nog zocht in positieve prikkels, je zaken voorspiegelde die je welvarender maakten om haar eigen doel, het vormgeven van de samenleving, te kunnen verwezenlijken. In het samenlevingsmodel zoals we dat lange tijd gewend waren was vrijheid om te handelen eigenlijk een vanzelfsprekendheid waar je niet meer bij stilstond. Je kon het beroep kiezen dat je wilde, je privé en relationele leven indelen zoals je dat zelf voor ogen stond en je vrijetijdsbesteding was ook iets waar je zelf de hand in had. Zodoende merkte je nauwelijks dat die hele infrastructuur waarbinnen je je bewoog eigenlijk een matrix was met regels, restricties en grenzen.

Het was een model waarin je dus ook autonome keuzes kon maken zoals hierboven beschreven met de bof. Andere kinderen besmetten behoorde tot de aloude volkswijsheden waartegen ook de dokter geen bezwaar aantekende omdat het de gemeenschap uiteindelijk alleen maar goed deed. Het getuigt dan ook niet zozeer van voortschrijdend inzicht als wel van politieke keuzes dat we nu een minister van Volksgezondheid (geen dokter!) hebben die ten aanzien van exact dezelfde praktijk ageert met bewoordingen als ‘bizar’ en ‘volstrekt idioot’. Wie weleens politici heeft gevolgd weet dat ze je nooit rechtstreeks vertellen welk doel ze nastreven. Ze vertellen je een verhaal waarin jij kan meegaan. Aangezien een flink deel van de moderne mens behept is met een zekere mate van smetvrees valt het te voorspellen dat de teneur rond dit onderwerp bepaald zal worden door wat Hugo vind en word een wijsheid die al wordt toegepast sinds we uit de bomen kwamen verketterd alsof je met Russisch roulette bezig zou zijn.

Een boodschap van de Bible Belt

Nu is minister de Jonge zelf geboren in de Bible Belt of Bijbelgordel, meer specifiek in Bruinisse in de provincie Zeeland waar relatief veel bevindelijk gereformeerden wonen. Eén van de kenmerken van de Bijbelgordel is een lage vaccinatiegraad, wat niet zozeer te maken heeft met een lagere algemene ontwikkeling, want studeren kunnen ze in die contreien zeker als de beste, maar meer met het feit dat men de overtuiging heeft dat een vaccinatie eigenlijk een uiting is van geen vertrouwen hebben in God. Het gevolg is dat kinderziekten in de Bijbelgordel niet endemisch zijn zoals in de rest van Nederland, maar optreden in de vorm van periodieke epidemieën. Wat betekent dat alle vatbare personen binnen zeer korte tijd besmet raken als een virus weer de kop opsteekt, maar doordat dat deel van de bevolking te klein is om een continue aanwezigheid van het virus te houden dooft de epidemie ook vrij kort na de uitbraak weer uit.

Tot zover lijkt er niks aan het handje, we kennen allemaal de griepgolven die jaarlijks door het land trekken en kinderziektes als mazelen, bof en rodehond zijn, voor zover ze nog voorkomen in dit land, vaak milde varianten van wat ze ooit geweest waren. Echter in de Bijbelgordel raken ook jongvolwassenen besmet die de ziekte niet gehad hebben en als gevolg daarvan zijn er in dat deel van het land meer gevallen met ernstige complicaties en meer ziekenhuisopnames.

Hugo de Jonge is de zoon van een predikant die, afgezien van een periode in Alphen aan den Rijn, altijd op een kansel in de Bijbelgordel heeft gestaan en er is natuurlijk een grote kans dat dit zijn weerslag heeft gehad op het karakter van de jonge Hugo. Hem ken ik natuurlijk niet persoonlijk, maar afgaand op twee domineeszonen die ik wél persoonlijk heb gekend, zou ik zeggen dat het opgroeien in dergelijke omstandigheden een zekere wrokkige verbetenheid met zich mee kan brengen die zich verbergt in een op het oog oprecht gebrachte overtuiging (die niet altijd gepaard gaat met een grondige kennis van zaken). Het geeft in elk geval wat achtergrond bij de verzuchting van Hugo dat het corona-‘vaccin’ een ‘geschenk van God’ is. In de contreien waar hij uit voortkomt is vaccinatie nogal een heet hangijzer, dus als je de andere kant op wilt gaan is dat bijna automatisch met de verbetenheid van iemand die gestopt is met roken. Het valt te bedenken dat de tegenwind in zijn eigen kring vrij streng is.

Wat ik ook herken, want opgegroeid in een soortgelijk milieu, is dat de oorspronkelijke boodschap koste wat het kost in stand gehouden moet worden. Als er dan bijvoorbeeld problemen niet binnen de kerkelijke context opgelost konden worden en een seculier persoon zou zeggen ‘daar roepen we een psycholoog bij’, dan was het antwoord van de dominee: “Tja, God’s wegen zijn ondoorgrondelijk” en bleef je de rest van je leven met het probleem zitten. Er werd bepaald niet naar een alternatieve oplossing gezocht, de mogelijkheid dat het Universum of God je een verstand had meegegeven om voorbij je huidige kennisgebied te kijken (“Onderzoekt alles en behoudt het goede”, 1 Tessalonicenzen 5:21) zit niet zo in de aard van die bevindelijk gereformeerden, ondanks dat daarvoor in het oude boek toch een mooie aansporing te vinden is.

En dat kan soms tot heel vreemde kromredeneringen leiden, zoals je nu ook weer terugziet bij Hugo, die de oorspronkelijke boodschap ‘alleen het vaccin kan ons redden!’ met bizarre logica probeert overeind te houden, terwijl ondertussen de ‘gevaccineerden’ meer besmettelijk zijn dan anderen en deze groep langzamerhand dominant aanwezig is op de IC’s. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zou ik zo zeggen, maar aangezien dit geen primaire Bijbeltekst is heb ik er een hard hoofd in dat onze minister zich deze wijsheid ter harte neemt. De politicus de Jonge roept dan wel snoeihard dat hij “geen begrip heeft voor mensen die zich niet laten vaccineren”, maar uit zijn hele achtergrond mogen we gerust concluderen dat hij als mens zeker wel enig inzicht heeft over waarom hele groepen deze beker liever aan zich voorbij laten gaan. Wat natuurlijk getuigt van een hypocrisie van formaat.

Het identificeren van een niet-homogene groep

Wat ik verder met deze uiteenzetting over een specifiek persoon probeer te bereiken is niet zozeer om deze man te kakken te zetten, zoals bijvoorbeeld het UMC te Groningen wel de groep ‘complotdenkers’ probeert weg te zetten als gekkies door een link te leggen met schizofrenie, wat in feite neerkomt op het creëren van een karikaturale vertekening van een groep die eigenlijk niet bestaat, want we weten allemaal wel dat die massa van ruim 2 miljoen mensen bepaald geen homogene massa vormt. De 87% die zich een naald in de arm heeft laten jassen om zich de vakantie en het uitje niet door de neus te laten boren spreekt die versimpeling echter wel aan, want dan kun je ´t bij de borrel bij ome Jan even makkelijk de revue laten passeren om aan te tonen dat je best wel deugt. Dat het om een artikel gaat waar geen enkel deugdelijk argument in staat vermeld en geen concreet voorbeeld om de vermeende link met schizofrenie te verduidelijken is bij zo´n familiebezoekje natuurlijk irrelevant.

En ja, tussen die twee komma nog wat miljoen mensen bevinden zich onverhoopt ook luitjes die denken dat de reptilians van een andere planeet er iets mee te maken hebben. Maar het is wat al te makkelijk om maar liefst 13% van de Nederlandse bevolking daaronder te scharen, dan moet ik omgekeerd toch echt even de vraag neerleggen hoe het gesteld is met de brede opzet van het rapport en het analytisch denkvermogen van de resterende 87%. Want dat er zulke mensen rondlopen maakt nog niet dat de nuchtere, logische vragen die bij meerderheid gesteld worden opeens ongeldig zijn. Misschien dat in het rapport op die vragen wordt ingegaan, in het artikel in de noordelijke dagbladen zag ik dit echter niet terug.

Dus anders dan het UMCG in deze persaankondiging van haar onderzoeksrapport laat zien, probeer ik voorbij het poppetje te denken dat ik hierboven in wat grove lijnen heb zitten schetsen. Slimme mensen hebben het over ideeën, niet over de poppetjes. Want het mag voor iedereen toch wel een keer duidelijk zijn dat het door Hugo gevoerde beleid tot desastreuze gevolgen in de zorgsector leidt (de hele samenleving moet zich aanpassen, maar de ziekenhuizen worden afgeknepen), dat de ‘vaccins’ het besmettingsgevaar juist vergroten, het midden- en kleinbedrijf een zekere dood tegemoet gaan, de campagne vrolijk doorgaat ondanks dat er bij het EMA meer dan 20.000 sterfgevallen zijn gemeld waar in het vorige normaal vaccins altijd direct van de markt werden gehaald als er slechts 2 á 3 doden te betreuren waren etc. etc.

Dus waar ik deze keer naartoe wil is een open vraag bij u achterlaten: is Hugo de Jonge nu compleet waanzinnig geworden en weet hij echt niet wat hij doet, waardoor we moeten spreken van een incompetent persoon op een cruciale plek in de regering, of is hier sprake van een politicus die een doel nastreeft waar u en ik voorlopig nog even niks van mogen weten (zie derde alinea)? In het eerste geval denkt u dat Hugo de politicus werkelijk oprecht en eerlijk is, iemand die al z’n kaarten open voor u op tafel legt. In dat geval zou het interessant zijn om uw geval eens voor te leggen aan zo’n psycholoog van het UMCG.

Over de auteur

Hielke de Boer heeft meer dan dertig jaar in de financiële sector gewerkt bij zowel internationaal opererende bedrijven als kleine sociaal-culturele instellingen. Zijn columns betrekken de maatschappelijke ontwikkelingen in een context van geopolitiek, culturele verschijnselen en historische achtergronden.

Foto: Tiedo Groeneveld